Министърът на регионалното развитие и благоустройството обяви, че кандидатстването за саниране на многофамилни жилищни сгради ще стартира от ноември. Над 1,4 млрд. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат вложени в санирането на сгради с минимум 4 самостоятелни жилища и повече от един собственик във всички 265 общиниОще

Представителството на Европейската комисия в България официално промотира услугата eTranslation за машинен превод. Предложението е насочено към европейските публични администрации, местни и регионални органи, малки и средни предприятия, преводачи на свободна практика за ЕС, университети, неправителствени организации и проекти по програмата „Цифрова Европа“ Платформата представлява инструмент за машинен превод, койтоОще

По проект на МИГ Поморие “Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“, подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. , изпълняван в партньорство сОще

Европейската комисия, публикува разпределението на средствата по инструмента REACT-EU за 2022 г. Около 11 млрд. евро (по текущи цени) ще бъдат на разположение по линия на политиката на сближаване във всичките 27 държави- членки на ЕС. Те ще допълнят предоставените им през 2021 г. почти 40 млрд. евро, за прилаганетоОще

Във връзка с проведените обществени обсъждания на плана за интегрирано развитие на Бургас и на заложените приоритетни зони за въздействие за периода 2021-2027 г., Община Бургас стартира набиране на проектни идеи за бъдещото им развитие . Участие в инициативата могат да вземат всички заинтересовани страни. Повече информация, относно индикативните мерки,Още