Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Целта на процедурата е осигуряванеОще