От началото на новия програмен период 2021 – 2027 са обявени 18 мерки. Част от обявените от Комитета операции са насочени към повишаване административния капацитет на Агенцията по заетостта, Главната инспекция по труда, Агенцията за качеството на социалните услуги и доставчиците на социални услуги. По този начин ще бъде повишеноОще

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) отваря за кандидатстване мярката „Родители в заетост“. Конкретен бенефициент по мярката е Агенция по заетостта. Процедурата е с бюджет от 24 млн. лв. и с продължителност до 2026 г. Основната цел на процедурата е да се осигури по-добър баланс между личнияОще

С посетители новата туристическа атракция работи от вторник – 11 Октомври 2022г. Обектът представя в пълнота историята на минералните извори, която е започнала да се формира още от дълбока древност. Центърът се състои от две функционални части. В едната е подредена експозиция, която съдържа артефакти, открити при археологическите разкопки наОще

Продължава инициативата на Община Бургас за обновяване на стари мебели и обзавеждане, предоставени от домакинствата. Услугата по извозването на непотребните вещи се извършва безплатно. Заявките се правят онлайн на адрес www.greencity.bg и извозването на старите мебели се съгласува с потребителите на услугата, като става веднъж месечно. Община Бургас напомня, чеОще

Правителството одобри проекта на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021 – 2027 г., която се съфинансира от Европейския социален фонд+ и националния бюджет. Чрез изпълнението на ПРЧР ще бъде предоставена подкрепа за развитие на работната сила и преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда. Сред основните цели на програматаОще

Поканата за участие в Програмата „Млади изборни политици“ (YEP) за 2022 г. вече е отворена за кандидатстване. Тя представлява е мрежа от политици, на възраст до 40 години, които имат мандат на регионално или местно ниво в ЕС.  Към момента, повече от 500 млади политици са се присъединили към неяОще

По проект на МИГ Поморие “Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“, подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. , изпълняван в партньорство сОще

Европейската комисия представи Допълнителен делегиран акт за климата по Регламента за таксономията , отнасящ се до смекчаването на изменението на климата и адаптирането към това изменение и обхващащ определени дейности във връзка с природния газ и ядрената енергия. Колегиумът на членовете на Комисията постигна политическо съгласие по текста, който щеОще