Целите на проектните предложения трябва да бъдат следните: насърчаване на енергийната ефективност; намаляване на емисиите на парникови газове; подкрепа в прехода към кръгова икономика, основаваща се на ефективно използване на ресурсите. Допустимите кандидати са: микро, малки и средни предприятия, регистрирани и извършващи дейност в трансграничния регион в сектора на производствотоОще