Tова е уникална възможност за градовете да допринесат за ключови дискусии относно градското измерение на политиката на сближаване и да демонстрират своя ангажимент за устойчиво градско развитие. Всички заинтересовани градове от Европейския съюз са поканени да кандидатстват. Европейската градска инициатива (EUI) отправя тази покана за кандидатстване към всички градове вОще

Това е покана за представяне на предложения за проекти за междурегионално сътрудничество. Програмата е структурирана около един междусекторен приоритет, специфичен за Програма Interreg Europe – „по-добро управление на сътрудничеството“. Бенефициентите могат да си сътрудничат по всякакви теми от общо значение в съответствие с техните регионални нужди, стига това да попадаОще

Connecting Europe Facility Digital Programme 2021-2027

Това ще се случи с реализацията на два български проекта. Те получиха финансиране от Механизма за свързване на Европа, по който Министерството на транспорта и съобщенията е координатор за България. Над 3,36 млн. евро са одобрени за изграждане и внедряване на 5G инфраструктура по трансграничен коридор София – граница съсОще