Редовното 12-то заседание на Общински съвет – Бургас, което се провежда в сградата на СПОРТНА ЗАЛА „БОЙЧО БРЪНЗОВ“, предвид усложнената епидемична обстановка отново ще бъде закрито за граждани. Допуска се присъствието на по един представител на медия от средствата за масова комуникация. Осигурено е видеоизлъчване на адрес: http://84.54.187.201:8080/index.html ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕОще

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 27.02.2020 година  (четвъртък) от 09:00 часа, с продължение на 28.02.2020 година (петък) от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в сградата на КЦОще