Община Средец, Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Средец“ подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG06RDNP001-19.197-0007 „Обзавеждане и обновяване на експозиционните площи в етнографски комплекс „Карабунарска къща“, гр. Средец“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мяркаОще