Администрацията на общините Созопол и Приморско, кани всички заинтересовани на подготвителни срещи за създаване на МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО (МИГ) и Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общини Созопол и Приморско. Срещите стартират днес и ще се провеждат по предварително зададен график, който е публикуван на официалнитеОще

По проект на МИГ Поморие “Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“, подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. , изпълняван в партньорство сОще

Мащабна кампания с поредица от инициативи за провокиране на отговорно отношение към опазване чистотата на морската околна среда стартира в Бургас под мотото „Морето радост и живот ни дава, отпадъци не заслужава!“. В нея ще бъдат включени акции за почистване на морското дъно и повърхност. Община Бургас, в партньорство сОще