Mобилен център за разделно събиране на отпадъци от домакинствата заработи в Карнобат. Съоръжението е изградено по проект „Една точка за нулеви отпадъци – Местните общности в подкрепа на кръговата икономика“, финансиран по открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ наОще

Община Бургас обявява конкурс за 2 позиции в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Бургас: експерт „Информационно обслужване и услуги”  и експерт „Комуникация и информация”. Място на подаване на документите: Деловодство на Община Бургас – ул. „Александровска“ № 26. Срок за подаване на документи: 04 септември 2023 г. Повече информацияОще

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средниОще