“KOHESIO” – НОВАТА ИНТЕРАКТИВНА ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА НА ЕК

Европейската комисия стартира „Kohesio“ — нова публична платформа, съдържаща цялата информация относно 1,5 милиона проекта във всички 27 държави членки, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) и Европейския социален фонд (ЕСФ) от 2014 г. насам. За първи път се създава толкова всеобхватна платформа с данни за проектите, която ще бъде достъпна за всеки на всички езици на ЕС. Създаването ѝ изисква тясно сътрудничество с управляващите органи в различните държави членки или региони, тъй като проектите в областта на политиката на сближаване се управляват от национални и регионални органи.

Платформата Kohesio предоставя на всички достъп до информацията, съхранявана от управляващите органи. С впечатляващо количество от данни тя показва решаващия принос на политиката на сближаване за икономическото, териториалното и социалното сближаване на регионите на ЕС, както и за екологичния и цифровия преход.

Kohesio ще предложи:

   – Стандартизирани данни за 1,5 милиона проекта за периода на финансиране 2014—2020 г., вкл. връзки към съответните програми и фондове.

   – Стандартизирани данни за бенефициерите по проекти и за хода на изпълнението на проектите.

    -Данни, обхващащи повече от 300 оперативни програми във всичките 27 държави членки.

   – Интерактивна карта, позволяваща извличане на данните на географски принцип.

    -Цялата информация ще бъде преведена на всички езици на ЕС.

10 611 143 евро е определената за България извънредна помощ за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор заради войната в Украйна, стана ясно от публикувания в последния брой на Официалния вестник на ЕС Делегиран регламент (ЕС) 2022/467 уреждащ условията за изпозлването на помощта от Съюза в размер от 500 000 000 EUR за извънредни мерки.

Държавите членки трябва да използват средствата за мерки в секторите, засегнати от смущенията на пазара, дължащи се на повишилите се разходи за суровини или ограниченията на търговията. Мерките се предприемат въз основа на обективни и недискриминационни критерии, които отчитат степента на смущенията на пазара в различните сектори, при условие че свързаните с тях плащания не водят до нарушаване на конкуренцията.

Регламентът позволява извънредните мерки да се натрупват с друга подкрепа, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Държавите членки могат да предоставят допълнителна национална помощ за тези мерки до максимум 200 % от съответната сума, определена за дадената страна, въз основа на обективни и недискриминационни критерии, при условие че съответните плащания не водят до нарушаване на конкуренцията.

Предприетите от държавите членки мерки трябва да допринасят за продоволствената сигурност или за преодоляване на пазарните дисбаланси. Най-късно до 30 септември 2022 г. държавите членки трябва да изплатят допълнителната подкрепа

На официална церемония „Първа копка“ бе даден старт на обект  „Реконструкция и изграждане на ВиК мрежата на ж.к. Меден Рудник“, който е първи етап от „Интегриран воден проект за област Бургас“ №BG16M1OP002-1.016-001, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Обектът е на стойност за близо 12,3 млн. лева. Бенефициент е „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас.

С инвестицията ще бъдат реконструирани 8,5 км водопроводна и 1,4 км канализационна мрежа, както и изградени 3 км нова канализационна мрежа и две нови канални помпени станции в кв. „Меден Рудник и м.с. „Върли бряг“. От подобреното водоснабдяване ще се възползват над 50 % от жителите на най-големият жилищен комплекс на град Бургас

С изпълнението на целите на проекта ще бъде осигурена непрекъснатост на водоподаването, намаляване броя на авариите и загубите на вода и следователно ще подобри условията на живот на гражданите.

Новият специализиран робот за подводно изследване на Бургаския залив премина тестове в реална среда, като част от дейностите по съвместен проект на Община Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ . „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“ е финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

Апаратът се управлява дистанционно от оператор и има възможност за потапяне на дълбочина до 30 метра. Той ще се използва за научна и изследователска дейност от висшето учебно заведение. С негова помощ ще се правят изследвания за количествата и качествата на макроотпадъците от полимери, плаващи по повърхността и дъното в крайбрежната морска зона на Бургас.

Заснетите от робота кадри ще бъдат анализирани от специалисти в областта на екологията и морското дело. На местата, където бъде установено наличие на отпадъци с по-големи размери, ще бъдат използвани водолазни екипи от СНЦ „Приятели на морето – Бургас“, за изследването им и изваждането им от водата.

По този начин ще се постигне двоен ефект. От една страна ще се придобие пълна информация за вида и състоянието на плаващите и отложените по морското дъно отпадъци. От друга страна ще се предприемат необходимите дейности за тяхното почистване, което ще допринесе за подобряване на околната среда.

Мониторингът на морските отпадъци ще се извършва през всеки сезон в годината, като се планира следващата седмица да стартира първия от тях.

Резултатите от направените подводни изследвания ще бъдат представени на две събития тип „научно кафене“, в които ще участват учени, представители на бизнеса и местната общност. По време на дискусиите ще се обсъдят различни идеи за опазването на природните ресурси.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email