Eвропейският център за компетенции и социални иновации отвори покана за смекчаване на последиците от войната в Украйна

Европейският център за компетенции за социални иновации отвори покана за проектни предложения за „Иновативни подходи за смекчаване на обществените последици в страните от Европейския съюз от агресивната война на Русия срещу Украйна“. Тя е насочена към предизвикателствата, пред които са изправени обществата и обществените услуги в държавите-членки на Европейския съюз и подкрепя интеграцията и социалното включване на хора, които са избягали от Украйна.

Прогнозният бюджет на поканата е в размер на 22 млн. евро.

Проектните предложения могат да бъдат подавани единствено от консорциуми, които включват задължително поне двама кандидати от най-малко две различни държави-членки на Европейския съюз.

 Подкрепа ще получат транснационални проекти, които имат да цел трансфер или подобряване на социалните иновации и допринасят за следните цели:
– Интеграция и социално включване на хора, които са избягали от Украйна;
– Смекчаване на последиците от кризата върху обществата на държавите-членки и техните обществени услуги. 

Краен срок за подаване на проектни предложения е 24 април 2024 г.

Всички проекти следва да бъдат изпратени директно онлайн чрез портала eSINNIS (Информационна система за социални иновации).

https://s.shopeee.com/oetk
https://shortly.bg/hTvfC

Търсят се „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ за 2024 година

С наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“ се отличават и награждават местни органи в целия Европейски съюз, които активно насърчават приобщаването и многообразието и подпомагат изграждането на по-справедлива Европа. Конкурсът е част от инициативата на Европейската комисия „Европейски месец на многообразието“.

За наградата могат да кандидатстват местни органи в 27-те държави от Европейския съюз, които активно провеждат политики за приобщаване, насочени срещу дискриминацията по отношение на пол, възраст, увреждане, религия и етнически или расов произход.

Кандидатът трябва да бъде административна единица, управлявана от градски съвет или друг демократично избран държавен орган. За наградата могат да кандидатстват градове и региони в рамките на Европейския съюз.

Заявления за кандидатстване се подават до 15 февруари 2024 г. 

Ще бъдат определени носителите на златно, сребърно и бронзово отличие в трите категории:
– местни органи на териториално-административни единици с население по-малко от 50 000 жители;
– местни органи на териториално-административни единици с население над 50 000 жители;
– специална награда за местни органи, които създават условия за безопасни градове и региони за жените в цялото им многообразие, като се борят с насилието над жени.

Подробна информация за конкурса е достъпна на официалния уебсайт на наградата „Европейски столици на приобщаването и многообразието“.

www.eudiversity2024.eu

https://www.eudiversity2024.eu/the-award/apply/

Изграждат иновационни хъбове по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“

Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи изграждането на осем нови цифрови и иновационни хъбове в страната. Те ще подпомагат бизнеса и ще предлагат услуги на български компании в областта на най-съвременните технологии, сред които дигиталните и зелените технологии.

В изграждането им ще бъдат инвестирани близо 52 млн. лв. от Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“. За целта Министерсството на иновациите и растежа отвори процедурата „Финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове, отличени с „Печат за високи постижения“.

Кандидатстването по нея ще продължи до 16:30 часа на 18 март 2024 г. Проектните предложения се подават изцяло онлайн в Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Със средствата по мярката малките и средни предприятия ще получат достъп до най-модерните тестови и експериментални точки за валидиране на продукти и технологии. Ще имат възможност за развиване на иновационните си умения, както и достъп до знания и експертиза за защита на интелектуалната собственост, за намиране на инвеститори и др.

През миналия септември Министерството осигури още 13,6 млн. лв. като съфинансиране на първите четири иновационни хъбове в България. Останалите средства за създаването им бяха обезпечени от програма „Цифрова Европа“ на Европейската комисия.

Националната мрежа от общо 12 цифрови и иновационни хъбове ще предоставя услуги на микро, малки и средни предприятия и на публични организации. За фирмите това ще е безплатно или на цени много под пазарните. Въпреки че ще са регионално насочени, хъбовете ще могат да оказват подкрепа на дружества от цялата страна, както и на всички европейски фирми, които потърсят тяхната помощ.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ac680a9d-aa95-42e0-89a1-549b8be459ea

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email