Поканата има за цел да подкрепи МСП в разширяването на дейността им в международен план, по-специално като им предостави възможности за навлизане на австралийския пазар. Акцентът е върху повишаването на устойчивостта и глобалната конкурентоспособност на МСП, като им се даде възможност да разнообразят клиентската си база и да осигурят непрекъснатостОще

Покана за предложения за социални иновации: действия за разработване на услуги за анализиране на ефекта на въздействието за участници на пазара, инвестиращи в социално въздействие Краен срок за подаване на идейни проекти: 4 юли 2024. Очакваният резултат от тази покана е да насърчи разработването на по-добри инвестиционни решения. Познаването наОще

Централноевропейската инициатива (CEI) и Асоциацията на словенските писатели (SWA), в рамките на Международния литературен фестивал Vilenica, стартираха покана за кандидатстване за 2024 г. за наградата CEI за млади писатели. Наградата има за цел да популяризира младото поколение писатели и да подпомогне разпространението на техните литературни произведения чрез превод на езицитеОще

Програма УРБАКТ IV обяви поканата за добри практики в периода 15 април – 30 юни 2024 г. Поканата има за цел да идентифицира добри практики, прилагани от европейските местни власти. Практиките, отличени по поканата ще получат етикет по Програма УРБАКТ, ще бъдат популяризирани на европейско и национално ниво, и щеОще

Български фонд за жените (БФЖ) обявява програма „Ценности“ за финансиране на проекти на организации, работещи на местно, областно или национално ниво в името на защитата, насърчаването и повишаването на осведомеността относно основните права, равенството между половете, ценностите на Европейския съюз (ЕС), върховенството на закона и демокрацията. Общият бюджет на програматаОще

С общ бюджет от 90 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР),  тази покана има за цел да засили устойчивото градско развитие във всички европейски градове.  Темите на поканата са: – Енергиен преход: експериментиране и проучване на реални иновативни решения, които биха осигурили достъпни, сигурни и по-чисти местниОще

Европейският съвет за иновации търси най-добрите социални иновации по темата „Дигитална демокрация“ на тазгодишното издание на Европейския конкурс за социални иновации. Конкурсът се провежда за 12-та поредна година и насърчава социалните иновации, които предлагат решения на обществените предизвикателства и насърчават устойчив и приобщаващ растеж в Европа. Той се финансира отОще

Eвропейската комисията обяви нови покани за представяне на предложения в подкрепа на научните изследвания в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри“, част от програмата на Европеския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Финансирането ще подкрепи и осигури работни места на около 10 000 талантливи изследователи от цял свят наОще

Темата на тазгодишното издание е  – „Сила за младите хора“. Целта на инициативата е да бъдат отличени проекти, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и/или Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), които насърчават продоволствената сигурност, устойчивостта на околната среда и социално-икономическата структура на селскитеОще

Tова е уникална възможност за градовете да допринесат за ключови дискусии относно градското измерение на политиката на сближаване и да демонстрират своя ангажимент за устойчиво градско развитие. Всички заинтересовани градове от Европейския съюз са поканени да кандидатстват. Европейската градска инициатива (EUI) отправя тази покана за кандидатстване към всички градове вОще