Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на крайбрежни, скални и дюнни типове природни местообитания, чрез премахване на нетипична храстова и дървесна растителност (мярка 54 от НРПД) и инвазивни чужди видове (мярка 55 от НРПД) и чрез изграждане/ поддържане на съоръжения за обществен достъп (мярка 56 от НРПД). ДопустимиОще

Европейският консорциум за достъпни жилища обяви покана за участие на организации, които се интересуват от получаване на подкрепа за планиране и изграждане на достъпни квартали от следващо поколение. Одобрените кандидати имат достъп до набор от експерти, които са на разположение за предоставяне на наставничество при обновяването на квартали с достъпниОще

Оперативна програма „Добро управление“ започна дигитална кампания „Времето ти е от значение“ за популяризиране на резултатите от проектите, финансирани по програмата „Добро управление“. Фокусът в поредица от публикации в сайта на Програмата и социалните мрежи е поставен върху електронните услуги, за гражданите и бизнеса, с амбицията да  бъде разширено активнотоОще

Отворена за кандидатстване е процедура „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.  Целта на процедурата е изпълнение на техническа рекултивация на запълнени регионални депа или клетки на регионални депа за битови отпадъци с преустановена експлоатация, които трябва да бъдатОще

Бургас с проект за ново спортно училище Държавното спортно училище „Юрий Гагарин“ и Община Бургас започват процедура за създаването на концепция за изграждането на изцяло нова база на учебното заведение. Проектът ще се реализира по процедура Концепции за интегрирани териториални инвестиции на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027. СпортнотоОще

Информационна кампания

Публикувани са актуализираните версии на Териториалните планове за справедлив преход. Екипите на Министерството на енергетиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработиха спешно актуализирани версии на Териториалните планове за справедлив преход за областите Стара Загора, Перник и Кюстендил. След провеждане на широка дискусия със заинтересованите страни по мерките, планираниОще

Mобилен център за разделно събиране на отпадъци от домакинствата заработи в Карнобат. Съоръжението е изградено по проект „Една точка за нулеви отпадъци – Местните общности в подкрепа на кръговата икономика“, финансиран по открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ наОще

Община Бургас обявява конкурс за 2 позиции в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Бургас: експерт „Информационно обслужване и услуги”  и експерт „Комуникация и информация”. Място на подаване на документите: Деловодство на Община Бургас – ул. „Александровска“ № 26. Срок за подаване на документи: 04 септември 2023 г. Повече информацияОще

Популяризирайте на европейско ниво местните истории за сближаване чрез споделяне на вдъхновяващи истории, които показват добавената и стойност от местна и регионална гледна точка, по който тази политика на ЕС играе важна роля в подкрепа на развитието на градовете и регионите. Местните истории в областта на политиката на сближаване щеОще

Европейският парламент гласува България и Румъния да влязат в Шенген до края на 2023 г. В резолюция, приета с 526 гласа „за“, 57 гласа „против“ и 42 гласа „въздържал се“, Парламентът подчертава, че двете страни вече са изпълнили необходимите изисквания за приемане в Шенген. Членовете на ЕП изразяват съжаление заОще