260 МЛН. ЛВ. ЩЕ БЪДАТ ИНВЕСТИРАНИ В БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС ПО НПВУ

Микро, малките и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти.

 По мярката „Технологична модернизация“ в българския бизнес ще бъдат инвестирани общо 260 млн. лв. Тя е първата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и ще се изпълнява от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа.

Процедурата е насочена към компании в четири от икономическите сектори на страната – C (Преработваща промишленост), Е (Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване), J (Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения) и M ( Професионални дейности и научни изследвания). Задължително условие е те да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г. Трябва и да са реализирали годишни нетни приходи от продажби за последните три години в размер на над 210 000 лв. за микро, над 750 000 лв. за малките и над 3 млн. лв. за средните предприятия.

Минималният размер на безвъзмездната помощ по програмата е 35 000 лв. Максималният е диференциран в зависимост от големината и нуждите на дружествата. Ако са микро, могат да заявят най-много 180 000 лв. Таванът за малките е 350 000 лв., а за средните – 700 000 лв. Със средствата могат да се купуват например машини с автоматизирано управление, роботи или системи за дигитален контрол на процесите. Съфинансирането е до 50%.

Срокът за подаване на проектите е два месеца – до 21 септември 2022 г. включително. Това става изцяло електронно през системата ИСУН 2020, в която беше разработен нов модул за НПВУ. Всички необходими документи може да видите ТУК. В следващите дни на Фейсбук страницата на ГД ЕФК ще бъде публикуван клип с необходимите стъпки за попълване на формуляра и подаване на предложенията.

До края на годината по Плана за възстановяване и устойчивост се очаква да стартира още една процедура за подкрепа на производствените инвестиции – за изграждане на ВЕИ и съоръжения за съхранение на енергията. Бюджетът й ще е 200 млн. лв. През 2023 г. по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ със 119 млн. лв. ще бъдат подпомогнати семейните компании и тези в творческите индустрии и занаятите.

Програмният оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., обяви процедура за подбор на проектни предложения по Mалка грантова схема „Създаване на работни места”.

На 11 август 2022 г.  ще се проведе информационен ден, на който програмният оператор ще разясни на потенциалните кандидати целите и задачите на схемата, важните специфики, правилата и основните видове допустими дейности относно публикуваните насоки за кандидатстване, както и ще отговаря на въпроси от потенциалните кандидати.

За да участвате в онлайн-срещата е необходимо да попълните и изпратите регистрационна форма в срок до 08 август 2022 г.

Регистрационна форма за участие и имейл адреси за присъединяване към събитието ще намерите на страницата на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм.

Окончателната версия на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. е изпратена на службите на Европейската комисия от Управляващия орган – Агенцията за социално подпомагане. Така двете програми на Министерството на труда и социалната политика ще бъдат първите в България, които очакват одобрение, след като в ЕК вече е изпратена и новата Програма за развитие на човешките ресурси.

Програма за храни е финансирана от Европейски социален фонд + и националния бюджет. Тя е насочена към преодоляване на материалните лишения сред най-уязвимите групи в обществото и към оказване на съпътстваща подкрепа за трайното преодоляване на бедността и социалната изолация. Предвижда се чрез нея да бъдат подпомогнати повече от 600 000 лица.

За повече от 50 000 лица, които имат ежедневна нужда от приготвена и разнообразна храна и поради бедност, изолация и невъзможност сами да осигуряват прехраната си ще бъде предоставян целогодишно топъл обяд. Над 530 000 лица с ниски доходи и в затруднена ситуация ще получават ежегодно пакети с основни хранителни продукти и с хигиенни материали. За над 10 000 новородени деца от бедни семейства ще бъде осигурена материална подкрепа с най- необходимите бебешки продукти.  Програмата ще инвестира и в пълноценното хранене на деца от бедни семейства, като за повече от 10 000 деца до 3-годишна възраст ще бъде осигурен достъп до детска млечна кухня.

  Програмата ще бъде свързващ елемент между всички инструменти за борба с бедността и социалното изключване, реализирани от Министерството на труда и социалната политика,  като идентифицира, подпомага и насочва обхванатите лица към различни форми на услуги за постигане на по-високо качество на живот.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email