Фонд на фондовете мобилизира ресурс от 400 млн. лв. в отговор на икономическите последици от кризата

Фонд на фондовете работи активно, за да представи възможни мерки за справяне с икономическите последствия от безпрецедентната криза с общественото здраве. Основната роля на Фонда е да прилага финансови инструменти в страната, чрез инвестиции с европейски и частни средства под формата на финансови инструменти (ФИ).

Финансовите инструменти по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) представляват специализирани схеми за финансиране, в които Фонд на фондовете предоставя средства чрез финансови посредници и банки, под формата на гаранции, кредити и дялови инвестиции на различни целеви групи крайни получатели.

Като комбинация между публичен и частен ресурс и инициатива, смисъла на инструментите се засилва още повече, в ситуацията в която държавата се опитва да отговори на огромен брой съществени предизвикателства.

Структуриран е изцяло нов гаранционен продукт, за предоставяне на ликвидна подкрепа на малки и средни предприятия, развиващи дейност в различни сектори, включително и в тези, които ще са най-засегнатите от кризата, като например туризъм, транспорт, търговия, и др.

Фонд на фондовете ще предостави на банките гаранции на стойност 170 млн. лева, с които ще се обезпечи портфейл от нови кредити в размер до 850 млн. лева в рамките на настоящата година.

Те ще послужат предимно за оборотни средства под формата на дългосрочни кредити до 10 години, като временна мярка за подпомагане на предприятията в периода на икономическа несигурност и рязко свиване на дейността им.

Целта е кредитите да бъдат предоставени без допълнителни административни тежести за кандидатстващите фирми, при възможно най-облекчени условия. Обмисля се възможността кредитите да са безлихвени за предприятия, запазващи заетостта, която са имали преди настъпване на кризата.

В допълнение, се предвижда удължен гратисен период по главницата, както и възможност за гратисен период  по лихвите за периода на кризата, която се обсъжда с отговорните институции.

Фонд на Фондовете има вече действаща програма за подпомагане на самонаети лица и малки стартиращи  предприятия с много кратка или почти никаква бизнес история, включително такива създадени от уязвими групи (хора с увреждания, млади до 29 години, безработни повече от 6 месеца).

Това е инструмент за предоставяне на кредити с облекчени условия, включително без обезпечение, на целеви групи крайни получатели, които обикновено нямат достъп до банково финансиране, поради липсата на кредитна история. Целта на инструмента е запазване на заетостта, чрез подкрепа на малки частни бизнеси, включително и такива от самонаети лица.  

Наличният към момента ресурс за тази мярка е общо 24 милионна лева, с възможност за предоставяне на допълнителни средства при бързо изчерпване на ресурса.

Предприятията, които отговарят на условията биха могли да получат до 50 000 лева кредит за оборни средства и инвестиции при по-облекчени условия и по-ниски от пазарните лихви.

Ресурсът в сферата на рисковите инвестиции чрез дялове в стартиращи и иновативни предприятия, който е наличен на пазара, възлиза на 150 млн. лева. Този инструмент е предназначен за подкрепа на компании с потенциала да подпомогнат бързото възстановяване на икономиката след кризата, особено в ключови сфери на иновациите и дигитализацията, както и на инвестиции във високи технологии, като био- и нанотехнологии, мехатроника, чисти и информационни технологии,  фармация, фин тех, където това може да донесе добавена стойност. С оглед на факта, че стартиращите и бързо-растящите фирми са подложени на предизвикателства, които не са били предвидими досега, усилията на Фонд на фондовете са насочени основно към ускоряване на инвестициите и облекчаване на условията.

В допълнение, Фонд на Фондовете ще продължи както и до сега да финансира общини и други проекти насочени към облагородяване на градската среда с ресурс от 418 млн. лева наличен през фондовете за градско развитие. Стремежът е обхвата на този инструмент да бъде разширен с в посока на възможност за оборотно финансиране, включително и към най-засегнатите сектори от кризата като туризъм и транспорт.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email