ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ В ПОДКРЕПА НА СТАРТЪПИ И БИЗНЕСИ С МИСИИ

Фонда на фондовете (ФнФ) подписа гаранционно споразумение с дъщерното дружество на Българската банка за развитие „ББР Микрофинансиране“ по финансовия си инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“. Продуктът е насочен в подкрепа на стартиращи компании и социални предприятия (т.нар. бизнеси с мисия).

Избраният чрез обществена поръчка посредник – „ББР микрокредитиране“ ще отпуска инвестиционен или оборотен кредит до 50 000 евро (97 791 лв.) при облекчени условия, с възможност за гратисен период и с 25% по-ниски лихвени проценти спрямо стандартните условия, предоставяни от финансовата институция. Предоставеният от ФнФ ресурс за гаранции по програмата е 1 млн. лв., а обемът на кредитите за крайни получатели се очаква да достигне 5 млн. лв.

Чрез финансовия инструмент „Портфейлна гаранция“ ФнФ ще улесни достъпа до финансиране на стартиращи и на социални предприятия, които по-трудно получават заеми от банките поради по-висок рисков профил. С такива кредити могат да реализират своите бизнес идеи също предприемачи от уязвими групи като лица с увреждания, безработни повече от шест месеца и младежи до 29-годишна възраст.

Финансовият инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“ е поредният продукт, осигурен със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Той ще се изпълнява наред с действащите и в момента финансови инструменти за микрокредити, които се реализират на пазара от Първа инвестиционна банка, „Микрофонд“ АД, „Сискредит“ АД и „УниКредит Булбанк“.

УО на ПМДР 2014 – 2020 г.  кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР – Мярка 3.1 “Развитие на нови туристически продукти и атракции“ в Местна инициативна рибарска група (МИРГ) от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия“

    Мярката  ще постави акцент върху разработването на нови туристически атракции, продукти и услуги и такива свързани с риболова и рибарство. Прилагането и ще допринесе за постигане на Приоритет 3 Насърчаване на социалното благополучие и  развитие на устойчив туризъм, както и на специфична цел 1 Развитие на нови туристически продукти и услуги. Прилагането на мярка3.1 ще подкрепя развитието на нови продукти и услуги в сферата на туристическото предлагане на територията на община Несебър.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 455 001 лв.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 10 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 300 000 лева.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ„Несебър-Месемврия“.

Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 22.01.2022 г. 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и на интернет страницата на МИРГ „Несебър-Месемврия“ – [email protected]

Как ние европейските граждани можем да станем архитекти на градовете на утрешния ден?

Новият Европейски Баухаус е начинът да направим жилищните пространства и преживявания по-красиви, устойчиви и приобщаващи.

Запишете се сега за тридневната конференция от 15 до 17 ноември и открийте как проектите на LIFE и H2020 показват пътя към по-устойчиво бъдеще, включително:

-технологични идеи, които приемат принципите на кръговата икономика

– проекти, които запазват екосистемите и насърчават решения, основани на природата

и много повече!

Подробности и регистрация ще намерите на страницата на ЕК в раздела събития на Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда /CINEA/.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email