Финансиране на малки и средни предприятия в текстилния сектор за навлизане на пазара на Австралия

Поканата има за цел да подкрепи МСП в разширяването на дейността им в международен план, по-специално като им предостави възможности за навлизане на австралийския пазар.

Акцентът е върху повишаването на устойчивостта и глобалната конкурентоспособност на МСП, като им се даде възможност да разнообразят клиентската си база и да осигурят непрекъснатост на веригите си за доставки и производствените си процеси.

Това ще бъде постигнато чрез следните дейности:

Преглед на стратегията за интернационализация; оценка на пазарните възможности в Австралия; проучвания за съответствие; техническа оценка и жизнеспособност; технически изисквания за австралийския пазар; изготвяне на индивидуални програми за B2B срещи в Австралия; оценка на износа; обучение и изграждане на капацитет; бизнес план за операциите по интернационализация (задължително); пътуване до Австралия с цел бизнес мисия; участие в търговски панаири в Австралия.

Финансирането на дейностите се осигурява от европейската инициатива EuroBoosTEX –  Joint European Initiative in Textile Industry for Europe’s recovery boosting digital and green transition (програма COSME на EK). Това е трета покана по EuroBoosTEX.

Ще бъдат финансирани 15 кандидатури на МСП от държави на ЕС. Максималната сума на проект е 12 000 евро под формата на еднократна сума (lump sum). Проектите трябва да са с продължителност до 6 месеца максимум.

Еднократната сума е фиксирана парична сума, която бенефициентите могат да използват за няколко дейности, свързани с постигането на целите на проекта. Необходимо е да се предостави обяснение в кандидатурата за това, как ще се използва еднократната сума, включително ясно предложение за бюджет (персонал, подизпълнители, пътувания, оборудване и консумативи). Окончателната техническа оценка ще оцени съгласуваността на изразходваните средства с постигнатите резултати.

Крайният срок за кандидатстване онлайн е 17 юли 2024 г. до 17:00 ч. централноевропейско време.

Допълнителна информация и условия за кандидатстване могат да бъдат намерени на сайта на Съвместната европейска инициатива в текстилната промишленост за възстановяване на Европа, стимулираща цифровия и екологичния преход EuroBoosTEX.

Информационен ден по проект DIGITRANS

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в сътрудничество с launchlabs Sofia, платформа за бизнес редизайн и акселератор за устойчиви иновации, отправя покана за специализиран уебинар, посветен на представянето на проекта DIGITRANS. Информационният ден ще се проведе на 18 юни / вторник/ от 16:00 часа, в платформата ZOOM

Иновативната програма е управлявана от Световната банка и финансирана от Европейската комисия, в България е реализирана с партньорството на ИАНМСП и с помощта на експертите от launchlabs Sofia, и е създадена да подпомогне дигиталната траснсформация на микро, малки и средни предприятия в България.

Основни предимства на програмата DIGITRANS:

  • Субсидия в размер на 2 000 евро за дигитализация на дейностите на избрани МСП;
  • Експертна подкрепа на стойност до 15 000 евро за избрани МСП;
  • Участието на МСП в програмата е безплатно;
  • Бърз процес по кандидатстване.

Програмата е подходяща за всички компании, регистрирани преди поне 12 месеца в България, с екип от 5 до 35 души (вкл. собственици и управители) на пълно работно време към момента на кандидатстване, и с ниско ниво на дигитализация на процесите.

Може да потвърдите своето участие като направите предварителна регистрация в рамките на днешния ден.

Линк за регистрация за предстоящия уебинар:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHFqGHv4e_h9AiMmK5aycAJMS51f8R4MhMjjNk3ze6NdkHKg/viewform

Допълнителна информация може да бъде намерена на сайта на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия.

https://www.sme.government.bg/?p=65270

Предстои информационна среща по фонд INSPIRE за гражданските организации от Бургас

Представители на граждански организации – фондации, сдружения, училищни настоятелства и читалища от Бургас и региона, са поканени да се включат в информационната среща по Фонд INSPIRE. Срещата ще се проведе на 19 юни /сряда/ 2024 г. от 10:00 ч. в сградата на Бизнес Инкубатор Бургас.

Срещата ще запознае участниците с възможностите и изискванията за кандидатстване за безвъзмездно целево финансиране в конкурса по фонд INSPIRE. Те ще получат и подробни разяснения относно срока за кандидатстване, начина на кандидатстване, видовете проекти, необходимите документи за кандидатстване, продължителността на проектите и др.

Фонд INSPIRE е част от проект INSPIRE: Подобряване на националната подкрепа за превенция, интервенция и отговор на насилието над деца и овластяване на жертвите. Проектът предвижда и обучителна програма за повишаване капацитета на подкрепените организации. Проектът се реализира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Националната мрежа за децата (НМД) и е съфинансиран от Европейския съюз.

Фондът ще предостави 1 620 000 евро за безвъзмездно целево финансиране за местни и национални проекти на граждански организации, които да работят в посока намаляване на насилието над деца и овластяване на жертвите на насилие. Конкурсът ще бъде отворен през месец юли тази година.

След обявяването на конкурса ще се проведат и четири онлайн обучения относно процеса на кандидатстване, включително подаване на формуляра и разясняване на методиката, по която се разработва формуляра.

Допълнителна информация може да намерите на сайта на проект Inspire.

https://inspire.frgi.bg/konkurs/

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email