ТРИ МИЛИАРДА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЪРВЕТА ДО 2030 Г. – ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ИНСТУРМЕНТА MAPMYTREE

ЕК съвместно с Европейската агенция по околна среда стартира инструмента за данни MapMyTree, който ще даде възможност на всички организации, които желаят да се присъединят към обещанието за засаждане на 3 милиарда допълнителни дървета до 2030 г., да регистрират и картографират своите, за да отчетат целта на ЕС.

Засаждането на 3 млрд. допълнителни дървета се отнася до засаждането на правилните дървета, на правилното място, за правилната цел.

В съответствие с Европейската зелена сделка и Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г., целта на инициативата е да се увеличи площта на горите в ЕС и устойчивостта им, което от своя страна ще подобри биоразнообразието и ще помогне за смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него.

В платформата могат да бъдат регистрирани само дървета, които са от полза за биоразнообразието и климата и които са допълнителни.

Организациите, използващи платформата, трябва да подпишат декларация за чест, изискваща данните, които предоставят, да са верни и да спазват принципите на инициативата.

Ролята на Комисията ще бъде да улеснява, мотивира, отчита и наблюдава напредъка.

Освен организации, инициативата насърчава да участват и желаещите да се включат самостоятелно.

Европейската комисия представи на Съвета предложение за решение за отпускане на допълнителна финансова подкрепа в размер на 460 милиона евро за България по линия на инструмента SURE, с което общата подкрепа за страната достигна 971 милиона евро. След като Съветът одобри това предложение, помощта ще бъде предоставена под формата на заеми, отпуснати при благоприятни условия.

Тези средства ще помогнат на България да покрие разходите, свързани с продължаването на схемата за субсидиране на заплатите, въведена в отговор на пандемията от коронавирус, и по този начин да се справи с продължаващото сериозно социално-икономическо въздействие на кризата причинена от COVID-19. България е 8-ата държава членка, заедно с Белгия, Кипър, Гърция, Латвия, Литва, Малта и Унгария, които искат допълнителна подкрепа, в допълнение към подкрепата, която Съветът вече беше одобрил през 2020 г.

SURE е ключов елемент от всеобхватната стратегия на ЕС за защита на работните места и работниците в отговор на пандемията от коронавирус. Ако днешното предложение бъде прието, общата финансова подкрепа, предоставена по линия на SURE, ще достигне 93.8 милиарда евро. Комисията вече е изплатила 91.8 милиарда евро на 19 държави членки по линия на инструмента SURE и очаква да предприеме останалите операции по получаване на заеми през следващите месеци. По линия на SURE все още са на разположение 6.2 милиарда евро за евентуални бъдещи искания.

Експерти от екипа на ОИЦ-Бургас взеха участие в заключителната пресконференция организирана от Община Бургас по проект „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас-етап 2“, ДБФП №: BG16RFOP001-1.004-0014-C01, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На събитието бяха отчетени реализираните цели, заложени в проектното предложение за повишаване на енергийната ефективност и подобряване на жизнената среда в жилищния сектор в град Бургас, постигнати чрез извършено топлинно изолиране на външните стени, покриви и  подовите конструкции, подменени прозорци и външни врати с нови с PVC профили, осветителните тела в общите части с нови енергоспестяващи в 11 многофамилни жилищни сгради.

В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в жилищните кооперации е постигнато повишаване класа на енергийна ефективност до минимум клас „C“ и намаляване на разходите за енергия, което ще доведе до  спестяване на 810 605,18 kWh/год. първична енергия и  205,10 т./г. емисии въглероден диоксид;

Идентифицираните и осъществени дейности по проекта са съобразени и с целите, заложени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Бургас.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email