С ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРСР ОБНОВЯВАТ ЕТНОГРАФСКИЯ КОМПЛЕКС В СРЕДЕЦ

Община Средец, Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение „МИГ Средец“ подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG06RDNP001-19.197-0007 „Обзавеждане и обновяване на експозиционните площи в етнографски комплекс „Карабунарска къща“, гр. Средец“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Договорът е за сумата от 13 975,00 лв. без ДДС – 100% от стойността на одобрения проект, а срокът за изпълнение на дейностите е до 24 месеца от подписване на договора, не по-късно от 30.06.2025 г.

С реализацията на проекта „Обзавеждане и обновяване на експозиционните площи в етнографски комплекс „Карабунарска къща“, гр. Средец“ ще се обзаведе и обнови постоянната музейна експозиция с витрини, които ще спомогнат за подобряване на експозиционна среда в залите и опазване на движимите културни ценности. Ще бъде осигурена техника за представяне на архивни кадри, филми и клипове от фондовете на музея, музикални напеви и инструментални изпълнения на съхраненото живо културно наследство на община Средец, с акцент традиционният годишен календар, домашна среда и занаяти.

Oбредните практики, които специалистите от музея ежегодно заснемат и документират, ще допринесат за приемственост на традициите между поколенията и проучване на промените в културата на населението и влиянието на модерността. Ще се обогатят познанията на подрастващите ученици посредством представяне на образователни програми, свързани с културните ценности и традиции.

Основната цел на проекта е запазване на духовния живот, културното и природно наследство на населението и най-вече на подрастващите и младите хора в гр. Средец. С изпълнение на дейностите ще се постигне благоприятно въздействие за развитие и обогатяване на културната идентичност и традиции. Ще се повиши качеството на живот на хората в територията.

Ритуалната зала в центъра на Поморие ще бъде обновена и преустроена. Реновирането става възможно с подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „РУРеалност: Подобряване условията на живот в селските райони чрез прилагане на обща/транснационална стратегия за насърчаване устойчивото развитие на териториалните дадености“ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество, който се изпълнява по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” на  Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г. Водещ партньор е Местна инициативна група /МИГ/ – Поморие, в партньорство с „МИГ Бяла Слатина“ и „МИГ Логудоро Гочеано“ от Италия.

Целта на инициативата е на мястото на рушащата се в момента сграда да бъде изградена инфраструктура на Център за учене през целия живот. На мястото ще се провеждат съвместни дейности, свързани с насърчаването на местните културни продукти, популяризиране на  културно-историческото наследство и подпомагане на местната общност за активно включване в културния живот на община Поморие. Ще се осигури пространство и сцена за различни културни дейности, както в подкрепа на местни творци, така и за популяризиране на местни обичаи, в резултат на което в града ще се привлекат туристи и ценители на културата. Всички рисунки, пана и други произведения на изкуството ще бъдат освежени и съхранени. С реконструкцията на сградата и преустройството на помещенията в нея ще бъдат създадени необходимите съвременни условия за функционирането на обучителен и консултативен хъб в съответствие с главната цел на проекта.

Община Созопол подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект  BG05SFPR002-2.001-0138 „Грижа в дома в Община Созопол“ по процедура BG05SFPR002-2.001  „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез програма  „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 400 759,50лв.

Проектните дейности ще стартират на 05.05.2023 г. и ще са за период от 12 месеца.

Проектното предложение предвижда осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Созопол. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Целта на проекта е да се осигури подкрепа на представителите на целевите групи чрез осъществяване на следните дейности:

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Сред индивидуалните потребности, потребителите на услуги ще бъдат подпомогнати при заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

  3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания.

  4. Осигуряване на супервизия и обучение на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания ще допринесе за разширяване на социалните услуги, предоставяни в общността и за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства.

Дейностите ще усъвършенстват и подобрят достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения са изключени от социалния живот и/или са в риск.

С осъществяването на проектните дейности за хората от целевите групи ще бъдат създадени условия за подобряване достъпа им до здравно социално-услуги. Функционирането на модела за предоставяне на грижа в дома, ще подобри качеството на живот на целевите групи чрез предоставяне на услуги като се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа.

Предвижда се предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги за минимум 75 потребители за период от 12 месеца.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email