С ПЪРВА КОПКА СТАРТИРА ПРОЕКТ ПО ОПОС В ПОМОРИЕ

Експерти на Областния информационен център – Бургас взеха участие в начална пресконференция на Община Поморие по проект, финансиран по Оперативна програма  „Околна среда 2014-2020“ .

На събитието бяха представени основните цели, дейности и очаквани резултати по проект № BG16M1OP002-3.008-0001 „Интегрирани мерки за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания от мрежата Натура 2000, целящи намаляване на установени заплахи и влияния за видовете и местообитанията на територията на МИГ ПОМОРИЕ“.

Проектът се основава на интегриран подход и комплексни мерки, насочени към опазване и подобряване на природозащитно състояние на животински видове и природни местообитания в четирите защитени зони от мрежата Натура 2000, попадащи в рамките на териториалния обхват на МИГ Поморие. 1.BG0000151 Айтоска планина; 2.BG0000574 Ахелой-Равда-Несебър; 3.BG0000133 Камчийска и Еменска планина; 4.BG0000620 Поморие“ са обектите, в които се предвижда изпълнението на предвидените дейности.

Опазването ще се осъществи чрез консолидирани мерки, насочени към отводняване/пренасочване на повърхностния поток от дъждовни (сладки) води от соленото Поморийско езеро и осъществяване на видеоконтрол на периметъра, което ще допринесе за по-добрата защита на влажната зона на езерото и ще увеличи спектъра на информиране и защита на видовете и местообитанията на територията на защитените зони, в територията на МИГ Поморие.

Проектът не предвижда изграждане или реконструкция на обекти, които нямат пряко въздействие върху видовете или местообитанията, както и изграждане на съпътстваща инфраструктура или придобиване на имущество.

В предвидените дейности са включени още наблюдения на обекти и видове, подлежащи на мониторинг в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие, информационни  дейности, изготвяне на експертни анализи и проучвания, необходими за проследяване и измерване на постигнатите резултати.

Веднага след пресконференцията се проведе и церемония „Първа копка“, с която стартира реализацията на строително-монтажните работи по проекта. Крайния срок за реализация на планираните дейности е месец ноември 2022 г.

Община Малко Търново отбеляза с пресконференция финализирането на дейностите по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на УПБЗН гр. Малко Търново и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново“, финансиран по ОП “Региони в растеж 2014-2020“.

С провеждане на официална церемония беше открит обновения Участък за пожарна безопасност и защита на населението в града и беше отразено повишаването на енергийната ефективност на три жилищни сгради с админстративни адреси: гр. Малко Търново, к-с „Изток“ , бл. 19; гр. Малко Търново, к-с „Изток“, бл. 20; гр. Малко Търново, к-с „Изток“, бл. 25.

На събитието беше отчетено изпълнението на конкретните дейности за достигането на клас на енергопотребление „С“ в сградите от жилищния и публичен сектор и подобряването на експлоатационните им характеристики за постигане на индикативните цели, заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.

Подкрепата по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ е адресирана и към проблемите, свързани с повишената миграция към големите и средните градове. В тази посока намаляването на крайното потребление на електроенергия и занижаване на емисиите на парникови газове, постигнати в следствие на въведените мерки, ще осигурят подобряване на качеството на живот и работна среда в Малко Търново в съответствие с критериите за устойчиво развитие. По този начин реализацията на проекта ще спомогне за запазване на традиционните функции на малкия град като опорен център, свързан с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони и ще доведе до стимулиране на градско-селските връзки.

Изпълнението на проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Малко Търново стартира на 25.02.2019 год. с подписване на договора за финансиране. Общата стойност на реализираните дейности е 1 194 хил. лв.

Община Поморие подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие ведно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

В изпълнение на проекта ще бъдат закупени два високотехнологични водни дрона за събиране на плуващи на повърхността на водата отпадъци, като полиетиленови торби, битови пластмаси, изоставени хрилни мрежи и др. Те ще могат да откриват химикали във водата и ще събират данни за морската среда. По този начин ще бъде осъществено почистване и последващ мониторинг и управление на водите на трите целеви акватории по проекта, а именно: река Ахелой, Поморийското езеро и морската околна среда по бреговете на Черно море, включително двете пристанища в гр. Поморие.

Ползваните нови технологии ще оставят нулев въглероден отпечатък по време на работа и ще бъдат оборудвани допълнително със съответните сензори за събиране и съхранение чрез облачна услуга на онлайн портал на релевантна информация и данни. На база на събраната информация ще бъде изготвен анализ на състоянието и ще бъде разработена система за опазване на морската среда от земните източници на замърсяване от човешката дейност на целевата акватория по проекта.

Проектът предвижда още провеждането на две образователни  и една национална кампания за повишаване на осведомеността по отношение на замърсяването на морските води и изработване на рекламни и информационни филми.

Община Поморие изпълнява проекта в партньорство с Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ – Поморие и норвежката фирма International Development Norway AS, която ще сподели добри практики и ще участва в провеждането на обученията за приложимостта и повторното използване на събрани отпадъци от повърхността на водните ресурси.

Срокът на изпълнение е 24 месеца.

Обновяват уличното освтление в Бургас. Модернизацията на се осъществява по програмата за „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Одобрения проект на Община Бургас, включващ 22 зони на града, започва с ул. „Христо Ботев“ и бул. „Демокрация“, където с основния ремонт са издигнати и нови стълбове. Двата обекта ще бъдат готови до края на текущия месец.

С реализирането на планираните дейности ще бъдат подменени общо 2623 осветителни тела, ще бъдат реновирани табла за управление и стълбове по главните пътни артерии на Бургас.

С внедряването на мерките за енергийна ефективност градът ще плаща годишно с 200 000 лева по-малко за електричество, а едновременно с това ще се повлияе благотворно върху качеството на въздуха.

Най-важният ефект на по-доброто осветление ще бъде повишената безопасност на уличния трафик и сигурността на гражданите.

Безвъзмездното финансиране по проекта възлиза на 1 173 хил. лв

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email