С нови 200 млн. лв. ОПРЧР ще подкрепи възнагражденията на запазени или новоназначени служители

Работодатели могат да подават заявки в Бюрата по труда за наемане на безработни лица по процедурата „Заетост за теб“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Операцията е с бюджет от 160 млн. лв., като 50 млн. лв. приоритетно са насочени към фирми от секторите „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“.

Безработните лица могат да бъдат наемани на пълно или непълно работно време за период до 3 месеца, в който ще бъде покривана минималната работна заплата и осигурителните вноски за сметка на работодателя. Лицата не трябва да са били наети при същия работодател един месец преди подаване на заявлението. След изтичане на 3-месечния срок на субсидирана заетост, работодателите ще бъдат задължени да запазят заетостта на 75% от подкрепените лица за период, равен на периода на субсидирана заетост. По процедурата са определени квоти за наемане на безработни в зависимост от списъчния състав на фирмата за 2019 г. Средствата ще бъдат отпускани и по регионални квоти, в зависимост от безработицата и новорегистрираните безработни след 13 март 2020 г., когато бе обявено извънредно положение на територията на страната, свързано с разпространението на COVID-19.

Другата мярка за безвъзмездна подкрепа с европейски пари, която стартира от 2 юли 2020 г., е на стойност 40 млн. лв. и цели запазване на работни места в застрашените сектори. Операцията „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ е насочена към работодателите от секторите транспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство. Те могат да кандидатстват за компенсация от 290 лв. за служителите си, които са застрашени от освобождаване от работа. Заявленията също ще се подават в Бюрата по труда. По процедурата могат да кандидатстват и самоосигуряващи се от конкретните сектори.

По операцията ще се покрива компенсация в размер на 290 лв. за всеки работник и служител, включваща 189 лв. средства за работника и дължимите данъчни и осигурителни вноски. Компенсацията ще бъде предоставяна за не повече от 6 месеца. Работодателите ще бъдат задължени да запазят заетостта на подкрепените служители за същия период, за който са получили подкрепа по операцията.

И двата проекта се изпълняват от Агенцията по заетостта по ОПРЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Направени са първите плащания по сключените административни договори от първа оценителна сесия по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ нареди плащанията по 807 броя сключени административни договори с одобрени за финансиране кандидати от първа оценителна сесия по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

По процедурата приключи и оценката за проектни предложения от четвърта оценителна сесия. От 988 броя включени в оценителната сесия проектни предложения са одобрени за финансиране 848 проекта.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по одобрените за финансиране проектни предложения от четвърта оценителна сесия на процедурата възлиза на стойност 7 062 582,68  лева.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email