С НОВИ 106,5 МЛН. ЛВ. ПОДКРЕПЯТ ПРЕДПРИЯТИЯТА С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. В БОРБАТА ИМ С COVID

Комитетът за наблюдение на ОПИК и ОПИМСП 2014-2020 взе решение за одобряване  на промени  в  Методологията  и  критериите  за подбор  и оценка  по  процедура  за  предоставяне  на  БФП  2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, като осигури и допълнителен ресурс в размер на близо 106,5 млн. лв.

Съгласно взетото решение допълнителният бюджет ще бъде приоритетно насочен към проектни предложения, които успешно са преминали през етапите на оценка, подадени от кандидати от следните сектори: Сектор : ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ; Сектор : ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО и Сектор : ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ. В случай че бъдат финансирани всички проектни предложения, които успешно са преминали през етапите на оценка, от приоритетните сектори, свободният ресурс ще бъде насочен към другите допустими по процедурата сектори, за които не достига наличното финансиране.

С осигурените допълнителни средства бюджетът на процедурата ще достигне до над 184,6 млн. лв. – средства, които  ще са достатъчни за финансирането на близо 3700 малки предприятия.

С близо 63 млн. лева се увеличава бюджетът по подмярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Средствата са целево насочени към инвестиции в земеделски стопанства от сектор „Животновъдство“.

Увеличаването на бюджета ще допринесе за подпомагане на по-голям брой проектни предложения, водещи до повишаване на конкурентоспособността на животновъдните стопанства. Подмярката цели да се създадат по-добри условия за отглеждане на животните, свързани с повишаване на биосигурността в стопанствата. С предвиденото увеличение се осигурява възможност за обработка на всички постъпили проектни предложения в периода на прием.

Проектът на заповед е публикуван на електронната страница на Министерството на земеделието, храните и горите и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) за писмени възражения и предложения.

Коментари могат да се изпращат в срок до 13 юли 2021 г. на електронна поща: [email protected].

На 15 юли 2021 г. ще се състои обществено обсъждане на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021-2027 г.

Споразумението за партньорство определя стратегията на държавата- членка и приоритетите й за изпълнение по Кохезионната политика и Общата политика в областта на рибарството, както и рамката за управление на средствата от европейските фондове през програмен период 2021 -2027.

Съгласно проекта на документа, през новия период, инвестиции с европейско финансиране ще се осъществяват в рамките на всичките пет политически цели на Съюза, свързани с по-интелигентната, по-зелената, по-добре свързаната, по-социалната и по-близката до гражданите си Европа, както и по специалната цел на Механизма за справедлив преход.

За реализацията на тези цели, ще се разчита на пет от европейските структурни инвестиционни фондове като финансовият им принос за страната ни възлиза на 10 897.737 млрд. евро. Чрез него, както и с национално финансиране са планирани инвестиции в обхвата на девет програми, с общ бюджет от около 13.3 млрд. евро. Страната ни ще има и отделен достъп до 12 програми за европейско териториално сътрудничество.

Предвидени са и мерки за укрепването на административния капацитет за изпълнението на отделните програми, включително за ефективно и ефикасно управление и координация на интегрирания подход за териториално развитие, както и за изграждане на партньорства и разработване и изпълнение на интегрирани проекти.

Българското правителство изпрати до Европейската комисия актуализиран проект на Плана за възстановяване и устойчивост за предварително одобрение. Ще бъдат необходими около две седмици, за да получим обратно коментарите на службите.  

Очакванията са в средата на юли проекто-документа да бъде предоставен за обществено обсъждане.

България е от малкото страни от ЕС, които все още не са изпратили в Комисията окончателен Национален план за възстановяване и развитие.

Бюрото на Европейския парламент в България, в партньорство с Министерството на външните работи и Представителството на Европейската комисия в България, организира хибридна дискусия на тема „Как да се чуе гласът на гражданите чрез Конференцията за бъдещето на Европа?“, която ще се проведе на 16 юли 2021 г., петък, от 13.00 до 14.30 ч.

Дискусията ще протече на живо в зала 10 на НДК и ще бъде предавана пряко онлайн.

Целта на събитието ще бъде да запознае широката публика и заинтересовани страни с Конференцията за бъдещето на Европа и да насърчи гражданите да вземат активно участие в нея.

Събитието ще протече в три части. В първата част представителите в България на трите основни европейски институции, които отговарят за Конференцията, ще запознаят публиката с целта, формата и начина на участие в нея.

Дискусията ще се проведе на български език и ще бъде излъчвана на живо на „Фейсбук“ страницата на Бюрото на ЕП в България.

Публиката в залата на НДК и зрителите във „Фейсбук“ ще имат възможност да задават въпроси към участниците.

Ако желаете да присъствате на място на дискусията в НДК, форма за регистрация ще намерите на страницата на Европейския парламент до 15 юли.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email