Със средства от ОПНОИР подкрепят мерките за минимизиране на последиците от COVID-19

Правителството одобри изменение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. с цел подпомагане борбата с COVID-19. Оперативната програма ще мобилизира над 30 млн. лв. европейски и национални средства, за целенасочени социално-икономически мерки, за справяне със създалата се епидемична обстановка, уязвимите групи от населението и засегнатите икономически сектори на българската икономика.

Промяната е свързана с прехвърляне на средства от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентите растеж“ в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в размер на над 28 млн. лв. и в Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в размер на над 2 млн. лв. С тези средства ще се допринесе за финансиране на схеми за временна заетост и ще се осигури оборотен капитал и ликвидност на малки и средни предприятия, като временна мярка в отговор на кризата.

Финансирането ще бъде осигурено от недоговорен или спестен до момента ресурс по оперативната програма.

Изменението стана възможно в резултат на бързите промени, предложени от Европейската комисия в Общия регламент за управление на средствата от Европейските и структурни инвестиционни фондове във връзка със специфичните мерки за мобилизиране на инвестиции в здравните, социалните и икономически системи на държавите членки в отговор на разпространението на COVID-19.

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда” на ОПНОИР

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ до 28 май 2020 г.

В тази връзка са изменени Условията за кандидатстване по горепосочената процедура.

Изменените условия са публикувани в ИСУН 2020.

В случай, че кандидатите имат затруднения с набавянето и надлежното попълване на исканите документи към момента на подаване на проектното предложение се обръща внимание да се запознаят детайлно с т.21 от Условията за кандидатстване и възможностите за отстраняване на нередности и несъответствия в документите към проектното предложение на етап оценка на проектни предложения.

Във връзка с поетапното намаляване на ограниченията в противоепидемичните мерки и предстоящото въвеждане на Закон за изменение на Закона за здравето, който урежда мерките на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето след прекратяването на извънредното положение, 13 май 2020 г., УО на оперативната програма няма да удължава срока за кандидатстване по процедурата след 28 май 2020 г.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email