По ОП „Региони в растеж“ закупуват оборудване, лекарства, тестове и предпазни средства срещу COVID-19

Правителството одобри изменение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с цел пренасочване на средства за борба с COVID-19, като част от мерките за подготовка на националната здравна система да се справи с извънредната ситуация и нарастващия брой на заболелите. Оперативната програма ще мобилизира над 40 млн. лв европейски и национални средства, за да подпомогне лечебните заведения в България да реагират ефективно в създалата се безпрецедентна ситуация.

Финансирането ще бъде осигурено от недоговорен или спестен до момента ресурс по програмата, който ще бъде пренасочен към приоритетна ос „Регионална здравна инфраструктура“. Средствата ще бъдат използвани за купуване на оборудване за болнични инфекциозни отделения като инхалатори и респираторни апарати, както и за доставка на лекарства, консумативи, тестове, защитно облекло, лични предпазни средства, маски и др. продукти и услуги, необходими за укрепване на капацитета на лечебните заведения в страната за реагиране на кризата с COVID-19.

Подкрепата ще се предостави на Министерство на здравеопазването, което ще определи вида и броя на необходимото оборудване и медицински консумативи, които да бъдат купени, на базата на текущ анализ на ситуацията, прогнозни данни за разпространение на заразата и планираните мерки от страна на правителството.

Изменението на програмата стана възможно в резултат на промените, предложени от страна на Европейската комисия.

На вниманието на кандидатите по процедура “Подкрепа за устойчив бизнес”

Във връзка с въведеното извънредно положение в Република България, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., УО на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ изменя Условията за кандидатстване и приложенията към тях по процедура “Подкрепа за устойчив бизнес” с конкретни бенефициенти предприятия, подкрепени по операции по програмата или по мерки по Закона за насърчаване на заетостта, които изрично са посочени като конкретен бенефициент на помощта в оперативната програма.

Срокът за кандидатстване е удължен с 6 месеца – до 31 март 2021 г. Направени са уточнения в Условията за кандидатстване, които поясняват допустимостта на кандидатите. Коригиран е максималният срок за изпълнение на проектите – до 30 юни 2022 г. Допълнени са текстове в Условията за кандидатстване, кореспондиращи с извършените промени, както и изменения във връзка с промяна в националното законодателство.

Извършените изменения са отразени в „Таблица за оценка на проектно предложение чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“, направени са и уточнения в Приложение ІІІ „Декларация за минимални и държавни помощи“ и Указанията за попълване на формуляра за кандидатстване.  

Промяната в документите е отразена в ИСУН 2020 и е публикувана на сайта на оперативната програма към документите по процедурата.

Промяна в Условията за кандидатстване по процедурата „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”

Удължава се крайният срок за кандидатстване и по процедура „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектни предложения ще се приемат до 17:30 часа на 31 август 2020 г. Допустими за кандидатстване са общините на 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, които имат сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 за изпълнение на дейности по основен ремонт /реконструкция или изграждане на подходяща общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността като центрове за временно настаняване, центрове за работа с деца на улицата, приюти и кризисни центрове.

Допустими са дейности по подбор и наемане на персонал, обучение и супервизия на персонала, разкриване и функциониране на услугите. Предоставена е възможност на конкретните бенефициенти да кандидатстват с повече от едно проектно предложение в рамките на настоящата процедура, но за различен тип услуга. Срокът за изпълнение на проектните дейности по процедурата не следва да е по-дълъг от 18 проектни месеца, а крайният срок за изпълнение на проектите се намалява с 6 месеца – до 30 юли 2023 г.

Пълният комплект документи, заедно с изменените Условия за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на оперативната програма и ИСУН 2020.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email