Създайте лого на туристическия бранд Бургас и спечелете награда, докато сте у дома

Креативността не почива дори в най-трудни времена. Днес много творчески личности си стоят у дома, стараейки се да опазят себе си и останалите от упорития коронавирус, а Община Бургас има нужда от техните услуги. Затова се обръща към всеки, който може и иска да бъде полезен от вкъщи, но и да спечели награда с добра идея.

Община Бургас, в партньорство с Националната художествена академия, Съюза на българските художници и Международното триенале на сценичния плакат, обявява конкурс за графична концепция на туристически бранд Бургас.

Необходимостта  от нова визуална идентичност на Бургас като средище на курортен регион е естествен резултат от развитието на града през последните години. В резултат на тези промени се създаде и отдел „Туристически политики и дейности“, както и обединяването на културата, спорта и туризма в общ ресор.

Условията на конкурса са подготвени след консултации със специалисти  в областта на дизайна и рекламния плакат. Резултатът ще е крайно необходим както за сезон 2020, така и през следващите години, тъй като пред туристическия бизнес и морските общини ще стои предизвикателството за преодоляване на щетите от COVID 19.

В тези трудни за всички дни призивът „Останете си в къщи!“ се отнася и за художниците. Така те ще имат достатъчно време, за да обмислят и реализират идеите си за въздействаща и запомняща се графична концепция.

Община Бургас призовава  в конкурса да се включат автори от Дружеството на бургаските художници, с които има дълго и успешно партньорство, преподаватели и студенти от НХА, чийто филиал внесе положителна промяна в културния живот на града. Също така ще се радва на всяко участие на автори  от цялата страна.

Едно от изискванията е проектните предложения да включват варианти на кирилица и латиница, придружени от цветни и черно-бели версии с възможност за компютърно анимиране. Регламентът предвижда една награда от 3000 лв.

Организаторите запазват правото си да организират изложба с участващите проекти.

Условия на конкурса:

Проектните предложения следва да включват варианти на кирилица и латиница, придружени от цветни и черно-бели версии с възможност за компютърно анимиране, което носителят на първата награда се задължава да извърши като част от настоящия регламент в едномесечен срок след приключването на конкурса.

Проектите се предават на хартиен носител – картон формат А3, (голям цветен и малък чернобял вариант) и на електронен носител (файлове JPG и PDF).

Всеки автор предоставя задължително подписана декларация за участие (Приложение 1.),  кратка творческа биография и концепция, с която обосновава идеята си – въздействие на шрифтове, цветова гама и елементи.

Краен срок за получаване на проектите –  20  май 2020 г.

Журито ще обяви резултатите до 30 май 2020 г.

Награди:

Победителят в конкурса получава парична награда – 3 000 лв.

Адрес за получаване на конкурсните проекти:

Административна сграда на Община Бургас

гр. Бургас 8000, ул. „Александровска“ 26

или на електронен адрес: info@gotoburgas.com

Лице за контакти допълнителни въпроси:

Диана Саватева  – Зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“

тел. 056 907 244, e-mail: d.savateva@burgas.bg

За улеснение на участниците ще бъде организирано приемане на проекти и в СБХ, „Шипка“6, секция „Графичен дизайн“, София, „Шипка“ 6 на 20 май от 10.00 до 18.00 ч. при Албена Спасова.

Разпространение на резултатите:

След решението на журито резултатите ще се оповестят в сайтовете на организатора и партньорите на конкурса.

Организаторът си запазва правото да организира изложба с постъпилите проекти.

Авторски права:

Приложение 1.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-ната/ 

име……………………………………………………………………………,

телефон………………….; е-mail………………….. ,

в качеството ми на участник в

Национален конкурс за графична концепция на туристически бранд БУРГАС

Д Е К Л А Р И Р А М:

1.      Запознат съм и приемам условията за провеждане на конкурса;

2.       Носител * съм на авторското право върху представения идеен проект, предмет на конкурсно предложение с всички негови приложения;

3.      Конкурсното предложение е изготвено единствено за целите на този конкурс и не е участвало в други конкурси, не е придобило разпознаваемост във връзка с друга институция, проект, услуга и не е регистрирано като марка или друг обект на интелектуалната собственост.

4.      Съгласен съм проектът да бъде използван за публично представяне.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни

Декларатор /подпис/           …………………………………

Дата    …………………..                       

*В случай че проектът е изготвен колективно – всеки от участниците подписва декларацията.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email