Стартира публично обсъждане на проекта за Споразумение за партньорство

Стартира публично обсъждане па проекта за Споразумение за партньорство на РБългария за 2021-2027г.

Споразумението е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г., в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството.

Сред формулираните в документа приоритети, заложени за финансиране през следващия програмен период са иновативен и интелигентен икономически преход, чрез иновации и приложна наука, чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, подобряване на регионалната свързаност, развитите на човешките ресурси и образование, устойчиво и интегрирано развитие на регионите.

Проектът на Споразумението за партньорство можете да намерите на Портала за обществени консултации www.strategy.bg и Единния информационен портал за Европейски структурни инвестиционни фондове www.eufunds.bg.

Всички желаещи могат да се включат в обсъждането на. Своите мнения и коментари можете да изпращате на Портала за обществени консултации в срок до 30 ноември 2020 г.

Министерството на транспорта въвежда опростени правила за отпускането на финансова помощ на превозвачите

Автобусните превозвачи, които ще кандидатстват за финансова подкрепа, във връзка с преодоляване на негативните последици от кризата COVID -19,  ще бъдат преценявани само по допустимост, без да се прави оценка на проектни предложения. По този начин Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) гарантира опростени правила за подаване на документи и максимална обективност на процеса, целящи директна връзка между страните, без да е необходимо ползването на консултанти и заплащане на такси и комисионни.

Министерството прави това уточнение, във връзка с получени сигнали от автобусни превозвачи за подвеждащи предложения за посредничество от фирми-консултанти.

Българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, могат да кандидатстват за финансова подкрепа от 10:00 ч. на 21 октомври 2020 г. до 17:00 ч. на 10 ноември 2020 г. Заявленията се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg в ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Фирмите могат да се запознаят с пакета документи от интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) на следния линк: https://www.mtitc.government.bg/bg/category/225/dokumenti-po-myarkata-za-finansova-podkrepa-na-avtobusnite-prevozvachi

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) напомни на земеделските стопани, които са поели ангажимент през Кампания 2016 г. по мярка 11 „Биологично земеделие” от ОПРСР 2014-2020, че трябва до 30 ноември 2020 г. да предоставят пред Държавен фонд земеделие – Разплащателна агенция /ДФЗ – РА/ сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство.

В документите трябва да е налична информация, доказваща състоянието на парцелите, за които земеделските стопани са поели ангажимент, както и добитата на тях продукция през годината на издаването им.

В индивидуалните профили в Системата за електронни услуги (СЕУ) на всички бенефициенти, са достъпни Уведомителни писма, с описани сроковете за представяне и задължителните реквизити, които следва да съдържат въпросните документи,

ДФ „Земеделие“ предоставя и възможност тези писма да бъдат получени лично или чрез упълномощено лице в съответната областна дирекция в страната.

Припомняме, че Системата за електронни услуги е достъпна след индивидуална регистрация. Ако кандидатът няма създаден профил, е необходимо да подаде заявка за регистрация на потребител, след което да се яви в областна дирекция на ДФЗ – РА за да се идентифицира и достъпът му да бъде активиран.

На 19 октомври стартира кампанията по Оперативна програма „Храни“ в община Бургас в  подкрепа на хора в нужда. 

Гражданите, попадащи в обсега на програмата, могат да получат индивидуален пакет с 16 хранителни продукта до края на ноември. Право на помощта имат възрастни, самотноживеещи, хора с увреждания и хора, които получават социални помощи.

Очаква се около 20 000 нуждаещи се ще получат хранителни помощи в област Бургас, като за първи път семействата с повече от трима членове ще получават по два пакета с хранителни продукти.

Подкрепата с храни ще продължи и през следващата година.

На 26 октомври предстои да бъде отворен приемът на проекти за подпомагане по извънредната подмярка COVID 3″ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с бюджет от над 7 млн. лева .

Подпомагането е предназначено за малките и средни предприятия, преработващи първична земеделска продукция, които са извън обхвата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Финансовата помощ по подмярка COVID 3 е в размер на 5% от стойността на декларираните приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 г. или за лице, заето в предприятието и се изплаща под формата на еднократна сума в размер на 270 лв. за едно заето лице. Водещо условие при COVID 3 е субсидии да се предоставят в случай, че в предприятието има установен спад на приходите от продажба с най-малко 20%.

Таванът на финансова помощ за предприятията по подмярка COVID 3 е до 50 хил. евро.

Условията за предоставяне на помощите и документите за кандидатстване по подмярката са разписани в публикуваната в Държавен вестник, бр. 70 от 7.08.2020 г. Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email