СТАРТИРА ОСНОВНАТА ФАЗА НА ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМА ЛАЙФ

От 15 юни 2021 г. започва приема на документи за участие в Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ по Програма ЛАЙФ, който предвижда преход към алтернативни форми на отопление. След успешната реализация на Пилотната фаза, Община Бургас дава старт и на изпълнението на проекта в Основната му такава, където целта е да бъдат обхванати и да се подменят старите отоплителни уреди на 1 914 домакинства. Документите за кандидатстване се приемат всеки работен ден от 08.30 до 12.30 часа и от 13.15 до 17.15 часа в сградите на Центровете за административни услуги. Крайният срок за подаване е 15 септември 2021 г.  Подробна информация е налична на интернет страницата на Проекта: www.lifeipcleanair.eu

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.080 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Поморие“, която има за цел да повиши конкурентоспособността и устойчивостта на територията на МИРГ „Поморие” чрез насърчаване на инвестициите в дейности, които ще допринесат за:

– Повишаване привлекателността на рибарския район, като място за живеене, чрез инвестиции за подобряване средата на живот, културни дейности, насърчаване на културното наследство, в т.ч. морското културно наследство, социални услуги и др.;

– Диверсификация на дейностите в рибарския район и тяхното използване, като потенциал за създаване на заетост и възможности за укрепване на чувството за местна идентичност;

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 889 533.00 лв.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ„Поморие“. Повече информация относно условията за кандидатстване по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на интернет страницата на МИРГ „Поморие“.

Европейската комисия прие насоки относно правилата за пластмасите за еднократна употреба и Решение за прилагане относно мониторинга и докладването на риболовни съоръжения. До 3 юли 2021 г. държавите-членки трябва да гарантират, че някои пластмасови изделия за еднократна употреба вече не се пускат на пазара на ЕС. Това са избрани продукти, за които на пазара съществуват алтернативи без пластмаса, и то на достъпни цени.

С Директивата за пластмасите ЕС намалява количеството на генерираните отпадъци, като се справя с 10 пластмасови изделия за еднократна употреба и риболовни съоръжения, които формират най-много отпадъци, открити на европейските плажове, и насърчава прехода към кръгова икономика и използването на устойчиви алтернативи.

Над 80% от морските отпадъци са от пластмаса. Пластмасовите изделия за еднократна употреба се използват веднъж или за кратък период от време, преди да бъдат изхвърлени. Следователно е по-вероятно те да попаднат в моретата, отколкото изделията за многократна употреба. Пластмасата се натрупва в моретата, океаните и плажовете в ЕС и по света, което представлява сериозен риск за морския живот и човешкото здраве. Докато пластмасите са удобен, полезен и ценен материал, отпадъците им причиняват вреда на околната среда и влияят негативно на икономиката. Това нанася сериозни щети на важни сектори като туризъм, риболов и корабоплаване и генерира разходи за почистване на пластмасовите отпадъци. Съгласно Европейския зелен пакт, ЕС създава кръгова икономика, където пластмасите се използват по по-устойчив начин, използват се повторно или се рециклират, и не създават отпадъци или замърсяване.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email