СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА ОИЦ ПОСВЕТЕНА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Днес стартира общата инициатива на мрежата от 27 информационни центъра, посветена на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия за програмен период 2021-2027 г.

Целта на тазгодишната кампания е представяне на проекта на Споразумение и приноса на бъдещите програми към неговите цели. Документът определя стратегията на държавата членка и приоритетите й за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството, както и рамката за управление през програмен период 2021 -2027. Съгласно проекта на Споразумение, през новия програмен период инвестиции с европейско финансиране ще се осъществяват в рамките на всичките пет политически цели на Съюза, както и по Фонда за справедлив преход.

Събитията, организирани от всеки Областен информационен център (ОИЦ), ще продължат до средата на месец декември 2021 г., като в тях участие ще вземат всички заинтересовани страни в процеса – местните власти, академичната общност, представители на бизнеса, медии, широка общественост и др. С оглед на епидемичната обстановка в страната, те ще се провеждат онлайн – във Фейсбук профила на съответния ОИЦ или чрез онлайн платформа.

Участието на ОИЦ-Бургас в националната кампания ще бъде на 02.12. Повече информация и детайли за всяко събитие ще бъдат обявени в секцията „Календар“ на Единния информационен портал www.eufunds.bg и в социалните мрежи.

Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България провежда национална кампания за девета поредна година. Функционирането на Мрежата от ОИЦ се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ЕК одобри българска схема в размер на 20,5 млн. евро за подпомагане на автобусните превозвачи. Мярката е съгласно Временната рамка за държавна помощ.

Подкрепата ще е под формата на преки безвъзмездни средства и ще бъде достъпна за всички автобусни оператори, които имат:

– отчетен приход от автобусен превоз на пътници над 15000 евро за 2019 г.

– спад в оборота с минимум 20% през всеки 3 месеца на 2021 г. спрямо съответните месеци през 2019 г.

– по-нисък приход през 2020 г. в сравнение с 2019 г.

Размерът на помощта за всяко одобрено предприятие ще бъде до 8% от нетните му приходи от транспортни дейности за 2019 г., но не повече от 1,8 млн. евро.

Камарата на архитектите в България отличи най-стойностните български проекти на специална церемония, проведена на 16 ноември 2021 г. Събитието се състоя в рамките на Международният архитектурен и инженерен форум SHARE Sofia 2021, чийто патрон беше миниcтърa нa рeгиoнaлнoтo рaзвитиe и блaгoуcтрoйcтвoтo.

В конкурса взеха участие общо 35 архитектурни проекта, реализирани в периода от началото на 2019 г. до септември 2021 г. Международен архитектурен борд номинира 15 от тях, които продължиха в следващия тур. Във втория етап участниците трябваше да презентират работата си пред престижно международно жури с участието на световноизвестни архитекти от Великобритания, Турция, Румъния, Франция, Иран и Унгария. Основните критерии, по които журито определи финалистите, са влияението върху средата, архитектурните качества на всеки проект, устойчиви материали и детайли, както и заложени иновации.

Културно-туристическият комплекс „Ченгене скеле“ в община Бургас е един от четирите проекта, отличени със специална награда. Приза получиха авторите на проекта. Инвеститор е Община Бургас, а  изграждането на комплекса е завършило през 2021г.

Замислен като напълно нова архитектурна среда, комплексът е вдъхновен от едноименното рибарско селище. Мащабът на постройките е съизмерим с този в селището, ориентацията е към морето, а архитектурният облик и изборът на материали е вдъхновен от рибарските къщи и техните необичайни решения.

Проектирането на комплекса е разделено на три етапа, реализирани с различни проектантски колективи и с разнообразно финансиране. В конкурса е представен 1 етап от проекта, който е и награденият – сградите за етнографски експозиции и кафенето, заемащи източната част натерена, между площадното пространство и устието на р.Отманлийска. Предназначението на етнографските къщи е да поместят постоянни изложби и интерактивни инсталации, представящи рибарския занаят. Целта е да бъдат постигнати многопластови преживявания с различни изразни средства, които да обхванат възможно най-много аспекти от темите.

Рибарското селище „Ченгене скеле“ край Бургас е място със своеобразен дух и характер, което все още пази рибарската традиция. Неговата автентичност е пряко следствие от характера и идентичността на обитателите му и техния занаят, както и от неповторимата му архитектурна среда.

Агенцията по заетостта стартира прием на заявления за компенсации за запазване на заетостта по проект „Запази ме +“ . С новия дизайн на мярката ще се окаже подкрепа за съхраняване на около 60 000 работни места на наетите и самоосигуряващите се във временно затворените с акт на държавен орган заради Ковид икономически дейности.

Те ще имат право да получат средства в размер на 75% от осигурителния си доход за юли за дните, през които са ползвали неплатен отпуск заради наложените ограничения. Компенсациите ще се изплащат от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-рано от 7 септември и не по-късно от 31 декември 2021 г. Максималният период, за който може да се получи този вид подкрепа, е 90 дни.

Стартира процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.098, мярка МИРГ-Бургас–Камено-508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“.

Финансирането е насочено към развитието и популяризирането на териториалната уникалност, чрез използването на природните ресурси, културното наследство, обичаи, традиции и фолклор с цел повишаване привлекателността на района като туристическа дестинация за различни видове алтернативен туризъм – екологичен, селски, културен, фолклорен, фестивален и др.

Прилагането на дейностите, предвидени в мярката ще допринесе за съхраняването и развитието на местното природно и културно наследство и укрепване на местните общности, като уникален социален, природен и културен туристически комплекс  в населените места от територията на МИРГ „Бургас–Камено“.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 468 569,68 лв.

Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00  ч. на 15.01.2022 г.

Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00  ч. на 16.03.2022 г.

Третият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00  ч. на 15.05.2022 г.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и на интернет страницата на МИРГ „Бургас – Камено“ – http://flag-burgas.org.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email