СТАРТИРА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР МЛАДЕЖКИ СТАРТ-ЪП ЗА 2022 Г.

Фондът на фондовете (ФнФ) и Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ) стартират „Национален конкурс за най-добър младежки старт-ъп за 2022 г.“  Участници в него могат да са всички студенти в български университети и младежи до 29-годишна възраст с иновативни бизнес идеи.

Основните му цели са да се насърчи младежкото предприемачество, да се информират младите хора за възможностите за финансиране на старт-ъпи, да се обучат в изготвянето на бизнес планове и как да представят идеите си пред инвеститори. 

Конкурсът се провежда под патронажа на Министерство на иновациите и растежа.

Желаещите да кандидатстват могат да го направят онлайн до 13.05.2022 г. на интернет страницата на Фонд мениджъра на финансови инструменти в България.

Резултатите ще бъдат обявени на интернет страницата на Стопанския факултет на СУ.

Във втория етап от конкурса ще се проведе еднодневно обучение на предварително селектирани 20 кандидата, а на 7 юни 2022 г. в Аулата на СУ ще е заключителната фаза. В нея ще се проведе Pitching Day – презентации на финално избраните 10  кандидата. Финалистите ще получат възможности за развиване на проектите си и включване в акселераторските програми на фонд мениджърите на ФнФ, както и стажове, поощрителни награди и др.

СНЦ „МИГ Средец“ обявява прием по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.624 „МИГ Средец – подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности„ от мярка  6.4 Развитие на стопанства и предприятия по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

• Развитие на туризъм

• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);

• Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

• Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 14.06.2022 г., 17:00ч.

По данни на заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Стефан Аспарухов, съобщени при откриването на Sustainability Forum Sofia, до 2030 година в резултат на реализирането само на програмата за развитие на регионите се очаква подобряване на енергийните характеристики на над 2400 жилища. Малко над 293 млн. лв. са предвидени за повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд и обществената инфраструктура по приоритетите  „Интегрирано градско развитие“ и „Интегрирано териториално развитие на регионите“ на новата Програма за развитие на регионите 2021 – 2027 г., а над 263 млн. лв. са средствата за чист градски транспорт, велосипедна инфраструктура и инфраструктура за алтернативни горива. МРРБ работи и за стартиране на Програмата за енергийна ефективност в сграден фонд, която се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационен ден за представяне на процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 26.04.2022 г., от 10.00 часа, всички заинтересовани страни ще имат възможността да вземат он-лайн участие, след предварителна регистрация, линк за която може да намерите на страницата на оперативната програма, на www.eufunds.bg или на ФБК страницата на ОИЦ-Бургас.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email