Стани представително лице на Бургас в Съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето

Община Бургас обявява подбор на членове на Съвета на децата, който е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). Поканата е към всички младежи от Бургас на възраст между 13 и 16 години, които имат желание да бъдат част от изработването на политики за развитие на младите хора в България и да се включат в процеса на вземане на решения – едни от основните принципи, залегнали в Конвенцията на ООН за правата на детето.

Всеки желаещ да бъде своеобразният посланик на бургаската младеж на национално ниво е необходимо:

Да попълни формуляра в срок до 22 юни 2022г.,

Да кандидатства като представител на своя ученически, детски или младежки съвет, детска или младежка инициатива или програма, неправителствена организация или да подаде индивидуална кандидатура,

Да мотивира ясно и точно своята кандидатура, отговаряйки на всички допълнителни въпроси,

Да прикачи необходимия документ, доказващ решение от номинацията му от името на неговата неформална група, ученически, детски или младежки съвет, или неправителствената организация.

В мотивацията всеки кандидат трябва да демонстрира:

Активност – важно е детето да демонстрира инициативност и желание за участие в обществения живот. Членуването в множество организации не означава, че детето е непременно активно. Ако осъществява дейности в няколко организации, няма да може да се включва пълноценно във всички инициативи на Съвета на децата. Кандидатът е подходящ, ако членува и е активен най-много в две организации, тъй като членството в Съвета ще породи допълнителни ангажименти.

Успешният кандидат за член на Съвета трябва в мотивационното си писмо да посочи реализираните от него инициативи и да опише начините за осъществяването им.

Креативност – от мотивационното писмо трябва да е видно, че кандидатът може да предложи нови решения на вече съществуващи проблеми.

Толерантност – участието в Съвета на децата се основава на принципите на толерантност, демократичност, прозрачност, не-дискриминация. Член на Съвета не може да бъде дете, което използва в мотивационното си писмо реч на омраза или обидни квалификации.

Ангажираност към обща кауза – важно е детето да посочи какво конкретно иска да постигне с работата си в Съвета на децата и как тази кауза е важна и за други деца от областта.

Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии – заседанията на Съвета на децата протичат интерактивно, като се редуват презентации, дискусии в малка група, работа в голяма група, и т.н. Решенията обикновено се вземат с консенсус. Важно е кандидатът да демонстрира умения за участване в дискусии – както да излага свободно позиция, така и да изслушва другите деца и да отговаря аргументирано.

Ориентираност към резултати – Съветът на децата е ориентиран към резултатите. Ангажиментите на членовете на Съвета не се изчерпват само с участие в заседанията на Съвета на децата и достигане до решения. Взетите решения след това се изпълнят в предвидените от самите деца срокове.

Организаторски умения – Свързано е с необходимостта от предприемане на действия на местно ниво след проведено заседание. Успешният кандидат трябва да демонстрира умения да организира събития/инициативи.

Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта – този критерий отново е свързан с необходимостта да се извършват редица дейности на местно ниво. Кандидатът трябва да опише случай, в който е довел своя инициатива до успешен край, като е привлякъл в нейното изпълнение свои връстници.

Изказва позиция от името на другите деца от областта – В Съвета на децата всеки член изразява мнението на децата от областта, която представлява. В мотивационните си писма кандидатите трябва да опишат как ще работят с други деца от областта си.

Ако припознаваш себе си кандидатствай на следния линк: https://forms.gle/mWgCiaoeTbGEjgos6

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email