Следете 12-то заседание на Общински съвет-Бургас от спортна зала „Бойчо Брънзов“ онлайн

Редовното 12-то заседание на Общински съвет – Бургас, което се провежда в сградата на СПОРТНА ЗАЛА „БОЙЧО БРЪНЗОВ“, предвид усложнената епидемична обстановка отново ще бъде закрито за граждани. Допуска се присъствието на по един представител на медия от средствата за масова комуникация. Осигурено е видеоизлъчване на адрес: http://84.54.187.201:8080/index.html

ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас започва на 28.07.2020 година (вторник) от 09:00 часа, с планирано продължение на 29.07.2020 година (сряда) от 09.00 часа при необходимост, при следния ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД:

 1. ОбС 08-00-10350 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2,  Протокол № 21/ 20.12.2016 г., последно изм. с протокол по т.2 от Протокол №9/28.04.2020 г.
 1. ОбС 08-00-10394 Докладна записка от Весна Балтина – зам.-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (приета с решение на Общински съвет – Бургас, по т.2, Протокол № 21/20.12.2016 г., изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №26/25.04.2017 г.; по т.4, Протокол №34/28.11.2017 г.; по т.1, Протокол №36/19.12.2017 г.; по т.4, Протокол №41/24.04.2018 г.; по т.1, Протокол №43/26.06.2018 г.; по т.2, Протокол №46/28.08.2018 г.; по т.8, Протокол №49/30.10.2018 г.; по т.1, Протокол №52/18.12.2018 г.; изм. с Решение №248 от 15.02.2019 г. на Административен съд – Бургас по адм. д. №3204/2018 г.; по т.1 и т.2, Протокол №55/26.03.2019 г.; по т.1, Протокол №56/30.04.2019 г.; по т.1, Протокол №60/30.07.2019 г.; по т.3 от Протокол №61/27.08.2019 г.) по т.2 от Протокол №5/19.12.2019 г.; по т.3 от Протокол №7/27.02.2020 г.; по т.4 от Протокол №8/31.03.2020 г.
 1. ОбС 08-00-10416 Докладна записка от Христина Секлемова и Красимир Тодоров – общински съветници, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бургас 
 1. ОбС 08-00-10313 Докладна записка от Живко Иванов Табаков – председател на Постоянната комисия по туризъм, относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас
 1. ОбС 08-00-10344 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, относно: Изменение и допълнение на Правилника на Общинско предприятие „Туризъм“, приет от Общински съвет – Бургас 
 1. ОбС 08-00-10391 Докладна записка от Георги Дракалиев – общински съветник, член на ПК по правни въпроси, относно: Правилник за изменение на Правилника за организацията и реда за приватизация в община Бургас 
 1. ОбС 08-00-10392 Докладна записка от Георги Дракалиев и Николай Стоянов – общински съветници, относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица 
 1. ОбС 08-00-10413 Докладна записка от  Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Приемане на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на науката, изкуството или спорта по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“
 1. ОбС 08-00-10354 Докладна записка от Диана Саватева, зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“ при Община Бургас, относно: Осигуряване на финансови средства за съпътстващи дейности по изпълнение на одобрен проект „Изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания на Спортна зала „Бойчо Брънзов“, гр. Бургас по мярка „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“ към Министерството на труда и социалната политика
 1. ОбС 08-00-10401 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Извършване актуализация и вътрешнокомпенсирани промени в бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 годинa
 1.  ОбС 08-00-10388 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ на Община Бургас, относно: Оптимизиране на сградния фонд, който ползват СУ „Добри Чинтулов“ – Бургас, СУ „Йордан Йовков“ – Бургас, АЕГ „Гeo Милев“ – Бургас и НЕГ „Гьоте“ – Бургас
 1. ОбС 08-00-10417 Докладна записка от  Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Преобразуване чрез вливане на Професионална гимназия по дървообработване  „Георги Кондолов“ – гр. Бургас, в Професионална техническа гимназия – гр. Бургас, в съответствие с чл. 311, ал. 1 и чл. 312, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО)
 1. ОбС 08-00-10406 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на „Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Бургас“ ЕООД за изграждане на „Газификационна станция за кислород“ в имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ в кв.135Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.608.323 по КККР на гр. Бургас 
 1. ОбС 08-00-10410 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Одобряване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за обособяване на УПИ за ПИ идентификатор 07079.8.378 по КК на гр. Бургас, с функционално отреждане „за приют за кучета“ и Подробен устройствен план – План за улична регулация (ПУП – ПУР) за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до УПИ, в местност „Кара баир“, землище на ж.к. „Меден рудник“, гр. Бургас 
 1. ОбС 08-00-10395 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №126, вход Г(4), етаж 7, апартамент № 59 – десен, на наемател, настанен по административен ред 
 1. ОбС 08-00-10396 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.р. Меден Рудник, блок №12(412), вход Г(4), етаж 1, апартамент – десен, на наемател, настанен по административен ред 
 1. ОбС 08-00-10398 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков”, бл. 34, вх. 2, етаж 6, апартамент № 16, на наемател, настанен по административен ред 
 1. ОбС 08-00-10399 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Бургас,  ж.к. „Братя Миладинови“, ул. „Шар планина“ № 17, ет. 3, ап. 4, на наемател, настанен по административен ред
 1. ОбС 08-00-10404 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево и в.з. „Боровете“, кв. Банево, гр. Бургас 
 1. ОбС 08-00-10407 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I в масив 78, местност „Мокрия камък“ (бивша местност „Вая кайряк“), землище гр. Българово, съгласно одобрен ПУП-ПРЗ на „Бизнес индустриална зона гр. Българово“, Община Бургас
 1. ОбС 08-00-10408 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Росенец“, земл. кв. Крайморие, гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-10403 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Предоставяне на нежилищни помещения – публична общинска собственост, находящи се в гр. Бургас, пл. „Тройката“ №1, културно-административна сграда „Дом на нефтохимика“, с идентификатор 07079.612.181.1 по КК на гр. Бургас,  за нуждите на обществения посредник на Община Бургас
 1. ОбС 08-00-10409 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи – общинска собственост, на територията на Община Бургас, по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ, за срок от 10 стопанска година 
 1. ОбС 08-00-10415 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на нежилищни (временни) обекти – общинска собственост,  чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване 
 1. ОбС 08-00-10405 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас,относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Национална комисия за борба с трафика на хора на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ жилище, за осъществяване функциите на Приют за временно настаняване на жертви на трафика на хора
 1. ОбС 08-00-10393 Докладна записка от Иван Апостолов – управител на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, относно: Отдаване под наем за срок от 5 години на обект собственост на „Благоустройствени строежи“ ЕООД, представляващ сграда за обществено хранене
 1. ОбС 08-00-10412Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на Постоянната комисия по култура и читалищна дейност, Георги Дракалиев – председател на Постоянната комисия по общинска собственост, общински предприятия и дружества и Петър Статев – председател на Постоянната комисия по устройство на територията, относно: Предложение за именуване на нови улици на територията на община Бургас
 1. ОбС 08-00-10411 Докладна записка от Веселин Пренеров – председател на постоянната комисия по култура и читалищна дейност, относно: Поставяне на паметна плоча на сградата, където се е помещавал щабът на 24-ти пехотен Черноморски полк
 1. ОбС 08-00-10402 Докладна записка от Диана Саватева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Обобщен доклад за осъществени дейности през 2019 г. на читалищата, намиращи се на територията на Община Бургас 
 1. ОбС 08-00-10414 Докладна записка от  Йорданка Ананиева – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, относно: Приключване на процедура по ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания – Бургас“ ЕООД „ЦКВЗ- Бургас“ ЕООД) – в ликвидация, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Оборище“ №89, с ЕИК 000053184
 1. ОбС 08-00-10418 Докладна записка от д-р Калина Димитрова Ишкиева – управител на ДКЦ-I- Бургас“ ЕООД, относно: Приемане на решение за подновяване на договор с РЗИ – Бургас за отдаване на помещение под наем за съхраняване на медицинска документация, собственост на РЗИ – Бургас (Регионалната картотека на медицинските експертизи)
 1. ОбС 08-00-10389 Докладна записка от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Разработване на програма и стратегия за подкрепа на стартиращи предприятия (стартъпи) на територията на община Бургас
 1. ОбС 08-00-10397 Докладна записка от Константин Бачийски – общински съветник от ПП „Средна европейска класа“ и Димитър Найденов – общински съветник от „Демократична България – обединение“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение), относно: Отмяна на решение на Общински съвет – Бургас, прието по т. 41 от дневния ред на заседание проведено на 28.04.2020 г., в частта по т. 3 от същото, отразено в Протокол №9, относно: Одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за кв.1, кв. 2 и кв. 10, в територията на лесопарк „Росенец“, гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-10400 Докладна записка от Георги Маринчев – зам.-председател на Постоянната комисия по спорт, деца и младежки дейности, общински съветник от ПП ГЕРБ, Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, Тодор Йосифов – общински съветник от ПП ГЕРБ, относно: Предоставяне на допълнителни финансови средства за реализиране на 12-часово скоростно плуване без прекъсване в 50-метров басейн, опит за подобряване на световен рекорд 
 1. ОбС 08-00-10360 Докладна записка от Бойчо Стоянов Георгиев – общински съветник от ПП ГЕРБ,относно: Предоставяне на финансови средства за участие на изявен бургаски спортист в професионални Гала вечери SENSHI 
 1. ОбС 08-00-10375 Докладна записка от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Предоставяне на допълнителна информация и прозрачност при съвместната дейност на Община Бургас с НПО
 1. ОбС 08-00-10378 Докладна записка от Димитър Георгиев Найденов – общински съветник от „Демократична България – Обединение“ („Да, България“, ДСБ, „Зелено движение“), относно: Поставяне на пилон с българското знаме 
 1. ОбС 08-00-10298 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Състояние на подлеза до „Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника“ за преминаване на бул. „Демокрация“
 1. ОбС 08-00-10351 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Изграждане на паркинг в к-с „Изгрев“, в междублоковото пространство около бл. 39 
 1. ОбС 08-00-10376 Питане от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, II, III и IV в кв. 4, по плана на кв. „Възраждане“, гр. Бургас, ул. „Сан Стефано“ №47, до бл. 14, 15 и 16
 1. ОбС 08-00-10377 Питане от инж. Владимир Павлов и Диян Георгиев – общински съветници в Общински съвет – Бургас, относно: Лошото състояние на пътната настилка между бл. 48 и бл. 169 в к-с „Славейков“, гр. Бургас

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email