Следете онлайн Осмото заседание на Общински съвет – Бургас

Заседанието на Общински съвет – Бургас днес се провежда в сградата на СПОРТНА ЗАЛА „БОЙЧО БРЪНЗОВ“, находяща се в ж.к. „Зорница“.  Предвид указанията на Националния и Общинския кризисен щаб за превенция и борба с коронавирусната инфекция (COVID-19) заседанието ще е закрито за граждани и медии.  Осигурено е видеоизлъчване.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ №8 ОТ ДАТА 31.03.2020 ГОДИНА

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА и чл.38, ал.1 от ПОДОСВОА на Община Бургас свиквам ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет – Бургас на 31.03.2020 година  (вторник) от 09:00 часа, с продължение на 01.04.2020 година (сряда)от 09.00 часа при неизчерпване на дневния ред, в сградата на СПОРТНА ЗАЛА „БОЙЧО БРЪНЗОВ“, находяща се в ж.к. „Зорница“, при следния ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД:

 1. ОбС 08-00-9860 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас
 1. ОбС 08-00-9864 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас, приета от Общински съвет – Бургас
 1. ОбС 08-00-9887 Докладна записка от Георги Дракалиев, Николай Стоянов, Георги Маринчев, Тодор Йосифов, Бойчо Георгиев – общински съветници от ПП ГЕРБ и Станимир Апостолов – общински съветник от ПП СДС, относно: Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Бургас, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“ 
 1. ОбС 08-00-9886 Докладна записка от Георги Дракалиев, арх. Петър Статев, Красимира Маркович, Георги Маринчев, Юлиан Георгиев, Николай Стоянов – общински съветници от ПП ГЕРБ И Станимир Апостолов – общински съветник от СДС, относно: Правилник за реда за изграждане, поставяне, преместване и премахване на паметници, монументи, паметни плочи и други на територията на община Бургас
 1. ОбС 08-00-9888 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на Правила за насърчаване и подкрепа на ученици и студенти с изявени постижения в областта на образованието, науката и изкуството по Общинска програма „Бургаски деца“ и Общинска програма „Успешни студенти“
 1. ОбС 08-00-9893 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение: “Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“ по процедура BGENVIRONMENT-2.003 „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ по Резултат 2: „Система за оценка, мониторинг и управление на морските води“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014  – 2021
 1. ОбС 08-00-9894 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:Кандидатстване на Община Бургас с проектно предложение  по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-2.029 „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
 1. ОбС 08-00-9869 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Проектно предложение в етап на оценка, подадено от ПФА „Странджа“ по първа програма за набиране на проектни предложения по Резултат 2 – „Подобрен достъп до изкуства и култура“, Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
 1. ОбС 08-00-9914 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за кв.1, кв.2, кв.3, кв.4, кв.5, кв6 и кв. 7 в устройствена зона 13/Смф2 в предвиденото разширение на строителните граници на гр. Бургас (бивш Централен стопански двор, „Пети километър“, група А)
 1. ОбС 08-00-9896 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на решение за отправяне на искане до Министерски съвет на Република България за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Бургас на правото на собственост върху част от недвижим имот – държавна собственост, находящ се в  ПЗ Меден Рудник, гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-9901Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Учредяване право на строеж по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, във връзка с §17, ал. 2 от ЗУТ, за обект, получил траен устройствен статут, изграден по реда на чл. 120, ал. 4 от отменения  ППЗТСУ в общински имот, представляващ УПИ ІІІ, кв. 32 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Славейков”, гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-9903 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба на идеални части от недвижим имот, частна общинска собственост, с идентификатор 07079.620.304 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Бургас, съответстващи на притежавани идеални части от правото на строеж върху посочения поземлен имот, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) 
 1. ОбС 08-00-9913 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III-629 в кв. 27А по ПУП-ПРЗ на ПЗ „Север“, град Бургас, съответен на ПИ с идентификатор 07079.605.629 по КККР на град Бургас 
 1. ОбС 08-00-9910 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ ХІІІ-13 и УПИ ХІV-13 в кв.4 по действащия ПУП-ПРЗ на с. Драганово, община Бургас
 1. ОбС 08-00-9895 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 131/631 кв.м ид. части от УПИ I – 50 в кв. 1, целият с площ 631 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост
 1. ОбС 08-00-9897 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физически лица в УПИ – VII и УПИ VIII в квартал 55 по ПУП-ПРЗ НА кв. Сарафово, гр. Бургас, чрез продажба частта на общината
 1. ОбС 08-00-9900 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – УПИ IV, кв. 95 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас 
 1. ОбС 08-00-9902 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно:Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 10/610 кв.м идеални части от УПИ ХІ-878 в кв. 63, целият с площ 610 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост
 1. ОбС 08-00-9911 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинска идеална част от недвижим имот – ПИ с идентификатор 07079.827.24 по КК на гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-9912 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Прекратяване на съсобственост между Община Бургас и физическо лице, чрез продажба на 29/1030 кв.м идеални части  от УПИVII – 1172 в кв.89 по плана на кв. Банево, гр. Бургас – частна общинска собственост
 1. ОбС 08-00-9906 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на нежилищни обекти – публична общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 1. ОбС 08-00-9907 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем на обособена част от имот – частна общинска собственост, разположена на първи етаж в двуетажна сграда с идентификатор 07079.607.85.3 по КККР на град Бургас, на „Съюз на пенсионерите – 2004 – Бургас“ – юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза 
 1. ОбС 08-00-9908 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.701.303.1.1 по КККР на град Бургас, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване
 1. ОбС 08-00-9898 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на „Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас“ безвъзмездно право на управление върху имот – публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 07079.501.84.1 по КККР на гр. Бургас
 1. ОбС 08-00-9899 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ масивна сграда с идентификатор 07079.618.7.1 по КК на гр. Бургас, находяща се в Приморски парк – гр. Бургас, за нуждите на Национален институт по метеорология и хидрология 
 1. ОбС 08-00-9904 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ – Бургас, на общинско помещение, находящо се на IІ-ри етаж (трето ниво) в административна сграда на ул. „Шейново“ №24, гр. Бургас 
 1. ОбС 08-00-9905 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Безвъзмездно предоставяне в управление на Профилирана природо-математическа гимназия (ППМГ) „Академик Никола Обрешков“ – гр. Бургас на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Оборище“ № 95, партер до вх. А
 1. ОбС 08-00-9909 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на Областна дирекция на МВР – гр. Бургас безвъзмездно право на управление върху част от имот – публична общинска собственост, представляващ обособено помещение в сграда с идентификатор 07079.501.84.1 по КККР на гр. Бургас, ж.к. „Изгрев“
 1. ОбС 08-00-9871 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Избор на състав на Обществен съвет по социално подпомагане 
 1. ОбС 08-00-9872 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Определяне на представител на Община Бургас в извънредно общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас“ АД и определяне начина на гласуване на проектите на решения
 1. ОбС 08-00-9890 Докладна записка от Красимир Стойчев – зам.-кмет „Финанси, бюджет и икономика“, относно: Избор на управител на „Обреден комплекс“ ЕООД, гр. Бургас 
 1. ОбС 08-00-9855 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет за 2019 г. на Програма за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас 
 1. ОбС 08-00-9885 Докладна записка от Димитър Николов – кмет на Община Бургас, относно: Приемане на отчет по Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община Бургас за периода 2018 – 2023 г. – за 2018 – 2019 г.
 1. ОбС 08-00-9808 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет „Образование, здравеопазване, социалнидейности и младежки политики“ на Община Бургас и председател на МКБППМН, относно: Отчет за 2019 г. за дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Бургас 
 1. ОбС 08-00-9870 Докладна записка от Йорданка Ананиева – зам.-кмет на Община Бургас, относно: Предоставяне на безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица
 1. ОбС 08-00-9892 Докладна записка от Калояна Живкова, Димчо Грудев и Веселин Пренеров – общински съветници от ПП ГЕРБ, относно: Изпълнение на общинска програма за развитие и изграждане на деца и младежи като умели и активни предприемачи или висококвалифицирани работници и специалисти, чрез интерактивно, иновативно извънкласно обучение и практики, с цел подобряване социалния климат в Община Бургас в полза на дребния и средния бизнес, както и превръщане на Общината в привлекателна дестинация за големи инвеститори  
 1. ОбС 08-00-9713 Докладна записка от Боян Дяков – общински съветник от ПП НФСБ, относно: Поставяне на изкуствени неравности в Северна промишлена зона 
 1. ОбС 08-00-9884 Докладна записка от Красимир Калудов – общински съветник от ПП СЕК, относно: Безвъзмездно предоставяне на сцената на Летен театър на Опера Пловдив за две постановки от програмата „Европейска столица на културата, гостува“
 1. ОбС 08-00-9847 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Изграждане на спирков заслон
 1. ОбС 08-00-9850 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Одитен комитет на Община Бургас 
 1. ОбС 08-00-9866 Питане от Христо Панайотов – общински съветник от БСП, относно: Замърсяване около бл. 4 и бл. 8 в жк. Изгрев
 1. ОбС 08-00-9873 Питане от Живко Господинов – общински съветник от БСП, относно: Разположението на съдовете за смесени битови отпадъци 

Проф. д-р СЕВДАЛИНА ТУРМАНОВА

Председател на Общински съвет – Бургас

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email