Санират сградата на пожарната и три блока в к/с „Изток“ – гр. Малко Търново за 1,2 млн. лева

Община Малко Търново стартира проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на УПБЗН гр. Малко Търново и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново“. Общата стойност на проекта е 1 194 054.34лв., от които Европейския фонд за регионално развитие осигурява 1 014 946.19 лв., а националното финансиране е в размер на 179 108.15 лв.

Чрез проекта се цели подобряване на  енергийната ефективност на Административната сграда на Пожарната в Малко Търново и на бл.19, 20 и 25 в к-с „Изток“. Пряк резултат ще бъде намаляването на крайното потребление на енергия, а косвен  – намаляване на емисиите на парникови газове в град Малко Търново и постигане на по-добра социално-битова среда.

Конкретните цели на проекта са: достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор и в публичната инфраструктура–сгради на държавната администрация; намаляване на разходите за енергия на сградите; по-високо ниво на енергийната ефективност; постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г.; осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие; подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; запазване на традиционните функции на малките градове – опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони.

Заложените дейности в проекта са:

Дейност 1:  „Разработване на документации и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на допустимите дейности по проекта – Изпълнение на СМР, Консултант по смисъла на ЗУТ, мерки за публичност и визуализация“.

Дейност 2:  „Изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на УПБЗН гр. Малко Търново и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново по 4 обособени позиции“

Дейност 3: „Осъществяване на независим строителен надзор при Изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на УПБЗН гр. Малко Търново и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново“

Дейност 4: „Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект Изпълнение на СМР за Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на УПБЗН гр. Малко Търново и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново

Дейност 5: „Дейности по организация и управление на проекта“

Дейност 6: „Осъществяване на авторски надзор“.

Като резултат от реализацията  на проекта се очаква значително да се подобрят енергийните и експлоатационните характеристики на обществените и жилищните сгради, което ще позволи устойчивото им управление и поддръжка. 30-месечният срок за неговото изпълнение приключва на 25.08.2021г.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email