РАЗПРЕДЕЛЯТ СРЕДСТВАТА ПО REACT-EU

Европейската комисия, публикува разпределението на средствата по инструмента REACT-EU за 2022 г.

Около 11 млрд. евро (по текущи цени) ще бъдат на разположение по линия на политиката на сближаване във всичките 27 държави- членки на ЕС. Те ще допълнят предоставените им през 2021 г. почти 40 млрд. евро, за прилагането на мерки за възстановяване от пандемията от коронавируса, увеличаване устойчивостта на здравните системи, както и за подкрепа на бизнеса и най-уязвимите групи.

Разпределението на средствата по REACT-EU е въз основа на данните за БВП, безработицата и младежката безработица в отделните държави. Предвид се взема и въздействието, оказано от COVID -19 върху икономиките на държавите- членки, по статистически данни към 19 октомври 2021 г.

Комисията, анонсира и че е започнала преговори с държавите- членки по използването на отпуснатия за 2022 г. транш по линия на REACT-EU, като се предвижда те да могат да изпращат на Комисията измененията на програмите си, в които има ресурс от инструмента. След като тези изменения бъдат одобрени, на държавите- членки ще се осигури достъп до новите средства от 1 януари 2022 г.

Предвидените по REACT-EU средства за 2022 г. за България са 129 016 223 евро по цени от 2018 г. или 139 651 309 евро по текущи цени.

Европейската комисията обяви първа покана за набиране на проекти по новия Инструмент за междурегионални инвестиции в иновациите (I3)

I3 се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и се базира на опита от междурегионалните пилотни действия от стратегиите за интелигентна специализация (S3) в рамките на политиката на сближаване. I3 е на пряко управление от Европейския съвет по иновациите и Изпълнителната агенция за МСП, съгласно многогодишна работна програма. Първата работна програма обхваща 2021 г. и 2022 г., като чрез инструмента ще се насърчава изграждането на европейски вериги за създаване на стойност, в които аспектът на сближаването има силно присъствие, поне половината от бюджета му ще бъде заделена за по-слабо развитите региони.

I3 подкрепя партньорствата между изследователи, предприятия, гражданското общество и публичните администрации, за да се определят и прецизират общите сфери за инвестиции. Ще бъдат подкрепени и полезните взаимодействия с действията по „Хоризонт Европа“ и Програмата за единния пазар.

Първите покани за представяне на предложения по I3 ще са на стойност 145 млн. евро за годините 2021 и 2022 и ще бъдат в две направления:

    – Финансова и консултантска подкрепа за инвестиции в междурегионални иновационни проекти: ще се насърчава сътрудничеството между по-силно и по-слабо развитите региони. Фокусът е към малките и средните предприятия и стартиращите предприятия, които често не разполагат с ресурси, за да изпробват своите идеи, концепции и иновации.

– Финансова и консултантска подкрепа за развитието на вериги за създаване на стойност в по-слабо развитите региони: Целта на направлението е да се увеличи капацитетът на регионалните екосистеми за иновации в по-слабо развитите региони за участие в световните вериги за създаване на стойност, както и капацитетът за участие в партньорства с други региони.

И двете направления имат за цел ускоряване навлизането на пазара и увеличаване на мащаба на иновативни решения в общи приоритетни области за интелигентна специализация, както и за разработване на  портфейл от инвестиционни проекти.

На 9 декември 2021 г. ще се проведе и информационен ден, по поканите. Повече информация на страницата на ЕК в раздела за регионална политика.

Европейската комисия одобри годишната работна програма за 2022 г. по Програма „Еразъм+“.

И през следващата година „Еразъм+“, ще предостави възможности на приблизително 10 милиона европейци, за обучение в чужбина, стажове, чиракуване, обмен на персонал и за проекти за трансгранично сътрудничество в различни области на образованието и обучението, младежта и спорта. В допълнение към общата покана, годишната работна програма за 2022 г. включва и други действия, като инициативата „Европейски университети“.

През 2022 г. Програма „Еразъм“ ще чества 35 години от създаването си, като през септември,  2022 година бе обявена за Европейската година на младежта.

Всеки публичен или частен орган, работещ в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, може да кандидатства за финансиране пред националните агенции по „Еразъм+“.

В областите на образованието, обучението и младежта и спорта, Програмата подкрепя три вида ключови действия:

    Ключова дейност 1 – Учебна мобилност;

    Ключова дейност 2 – Сътрудничество между организации и институции;

    Ключова дейност 3 – Подкрепа за разработване на политики и сътрудничество.

Основните новости, въведени в публикуваните покани за набиране на проектни предложения, са:

    Ориентирани към бъдещето проекти: имат за цел да включат партньорства от публични и частни организации. Общата цел е да се постигнат новаторски резултати, които могат да въздействат върху образованието в европейски мащаб;

    Повече обмен с трети държави: ще имат възможност да участват и трети държави в целеви проекти и обмен, особено в областта на професионалното образование и обучение и спорта;

    По-приобщаваща DiscoverEU: DiscoverEU предлага на 18-годишните възможността да пътуват из Европа;

    Приближаване на ЕС до училищата: Действия по инициативата „Жан Моне“, които насърчават образованието и ще бъдат насочени към училищата и учениците от всички възрасти, както в общото, така и в професионалното образование, посредством различни дейности, включително учебни посещения;

    Опростено финансиране на проекти за сътрудничество: „Еразъм+“ въвежда възможност за бенефициерите в партньорствата за сътрудничество да кандидатстват за еднократна сума за изпълнението на проектите си. Това значително намалява административната тежест при кандидатстването, управлението на проекта и докладването му.

Подробна информация за конкретните покани и свързаните с тях срокове можете да намерите на специалния уебсайт на програмата.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email