ПУБЛИКУВАХА НОВИЯ ВАРИАНТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Ревизираният вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост е публикуван за обществено обсъждане. Предстои съгласуване с политическите партии относно окончателния вариант, който да бъде изпратен към Брюксел.

Основната цел на Плана е да подпомогне икономическото и социалното възстановяване от кризата, породена от ковид пандемията с набор от мерки и реформи, които да имат съществен принос за растежа на икономиката и доходите като паралелно с това полагат основите за зелена и цифрова трансформация, в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка.

Новата версия на плана съдържа 57 инвестиционни проекта и 43 реформи.

Финансовата рамка е 12,6 млрд. лева от ЕС и над 8,2 млрд. лева българско съфинансиране.

Цялата документация по стратегическия документ е публикувана на сайта www.nextgeneration.bg.

Земеделските производители ще имат възможност да получат подкрепа по 67 схеми и мерки в областта на директните плащания, развитие на селските райони и секторните интервенции в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите по време на видеоконферентна среща с Европейската комисия и ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, на тема „Напредък по разработването на Стратегическия план на България – директни плащания и развитие на селските райони“.

Той поясни, че Нормативната уредба, която ще регламентира бъдещата ОСП се очаква да бъде приета от Европейския парламента и Съвета в последното тримесечие на тази година.

Разработените интервенции ще стимулират прилагането на селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда и за по-добро насочване на подпомагането за малки, средни и млади земеделски стопани.

Европейската комисия публикува нова стратегия за горското стопанство на ЕС като приоритетна инициатива и част от Зелената сделка. Тъй като горите са ключов аспект от борбата срещу променящите се климатични условия и следствената загуба на биологичното разнообразие, стратегията се стреми да помогне за намаляването на газовите емисии до 55% до 2030 г. както и постигането на климат неутралност в целия ЕС до 2050 г.

Стратегията за горското стопанство цели да приспособи горите на Европа към несигурните климатични условия в бъдеще и предвижда конкретни мерки за повишаване на качеството и количеството на горите в ЕС, включително и чрез засаждане на 3 милиарда нови дървета до 2030 г. и мощна научноизследователска инициатива, която не само да подпомогне иновациите в този сектор, но и да разшири знанията за горите и горското стопанство в Европа.

Може да се запознаете с пълния текст на Стратегията на Научния портал на Министерството на образованието и науката.

Eвропейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) откри първите покани за набиране на проектни предложения по Програма LIFE 2021 – 2027. Те обхващат четирите подпрограми: „Опазване на природата и биологичното разнообразие“, „Кръгова икономика и качество на живот“, „Смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяване към това изменение“ и „Преход към чиста енергия“.

На сайта на Европейската комисия са качени отворените покани – 32 към настоящия момент, заедно със съответните документи и формуляри за всяка отделна покана.

С цел да улесни кандидатите и да ги запознае с характеристиките на поканите, новостите в текущия програмен период и с детайли относно процеса на кандидатстване екипът, разработващ LIFE, публикува записани информационни сесии в Youtube каналът на програмата.

Националното звено за контакт подготвя собствено информационно събитие, което ще бъде обявено на сайта www.life-bulgaria.bg.    

Община Бургас публикува на сайта си класирането на одобрените домакинства, които ще подменят старите си печки с нови уреди на екологично гориво в рамките на проект „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“. Финансираната по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 инициатива е насочена към насърчаване използването на алтернативни горива за битово отопление с цел намаляване замърсяването на въздуха с фини прахови частици. Проектът допуска класираните кандидати да получат по избор топловъздушна камина на пелети, камина на пелети с водна риза, котел на пелети или климатик.

Изборът на уред за дадено домакинство става според големината на помещенията, които ще се отопляват, а не на произволен принцип.

Класираните кандидати следва да имат предвид, че след избора на доставчик на новите отоплителни уреди чрез обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, представители на фирмата-изпълнител ще направят реален оглед и обследване на жилищата, при което е възможно да се наложи корекция на мощността на съответния отоплителен уред, ако има драстично разминаване с реалните отопляеми обеми на жилищата.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email