ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БУРГАС ЩЕ БЪДЕ В ОСНОВАТА НА СТРАТЕГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ

С финална пресконференция Община Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“  отчетоха успешната реализацията на проект „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“ , финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

По време на изпълнението му партниращите си организации, с помощта на специален робот за подводни изследвания, извършиха мащабно проучване на екологичното състояние на Бургаския залив.

Мониторингът беше извършен в 6 точки с отчетено най-силно въздействие на човешката дейност – Пристанище Бургас, Пристанище „Сарафово“, както на самия порт, така и в акваторията му, Ченгене скеле, Северен и Централен плаж, остров Света Анастасия.

На зключителното събитие експерти по екология и морско дело участващи в проекта,  представиха резултатите от подводните изследвания за състоянието на морската околна среда и намиращите се в нея отпадъци както на повърхността, така и на дъното.

Събраната информация е обобщена в подробни карти, данните от които ще се използват за формулирането на стратегии и дейности, целящи ограничаването в максимална степен на замърсяването на Черно море.

За намаляване замърсяването с пластмаса Община Бургас създаде „Син етикет“. С екологичното лого бяха отличени 3 заведения, които се включиха в инициативата за намаляване на полимерните отпадъци и не предлагат пластмаса за еднократна употреба като бутилки, сламки, чаши и прибори.

Като част от мерките за управление на човешкото въздействие върху морската околна среда Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ разкри нова дисциплина „Полимерни замърсители в морска среда“ към магистърските програми „Екология и опазване на околната среда”, „Екология и екологичен мениджмънт” и „Технология на материалите и материалознание“.

Нови възможности по програма „Еразъм+“ в сферата на спорта!

От 2023 г. спортните треньори и служителите на спортни организации ще могат да се възползват директно от различни възможности за мобилност, обучение и сътрудничество със свои колеги от други европейски държави.

Основната цел на новото действие по „Еразъм+“ е служителите на спортни организации да усъвършенстват своите умения, като прекарат известен период от време в чужбина.

Допустимите за финансиране дейности ще бъдат два формата:

  • Обмяна на опит чрез наблюдение на работата на колеги (2-14 дни)
  • Командировки с цел преподаване или обучение (15-60 дни)

От подкрепата ще могат да се възползват:

  • Треньори и друг спортен персонал в масови спортни организации
  • Служители в областта на немасовия спорт
  • Доброволци (различни от треньори) в спортни организации

При въпроси относно кандидатстването или нужда от повече информация може да се обръщате към Центъра за развитие на човешките ресурси.

Обявиха за обществено обсъждане най-очакваната процедура за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 12.01.2023 г. 23:59 ч.

Допустими кандидати:

– търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

– регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;

–  микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия

или

– малки дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители) и дружества със средна пазарна капитализация (до 1500 служители);

Кандидатите трябва да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

  • Микро предприятие ≥ 80 000 лева
  • Малко предприятие ≥ 187 000 лева
  • Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 750 000 лева

 Допустими по процедурата са компании от всички сектори на българската икономика с изключение на „Селско, горско и рибно стопанство“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Финансови и застрахователни дейности“ и част от „Преработваща промишленост“ – от „Производство на хранителни продукти” и „Производство на напитки”. Не са допустими още предприятията, при които над 25% от капитала или броя на гласовете в общото събрание се контролират от един или повече държавни органи.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email