ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПМДР, ПРОМЕНЯТ ОБЛИКА НА ПОМОРИЕ

Два инфраструктурни проекта, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, предстои да бъдат реализирани в Поморие преди началото на следващия летен сезон.

„Изграждане на плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу” е наименованието на първия, при който чрез иновативна система от ефекти, посредством съвременни енергоефективни решения за водна, светлинна и звукова архитектура, през деня фонтаните ще работят в режим на динамични водни фигури с различна височина, които ще оформят водни сцени с минимум 2 работни програми, избрани автоматично според скоростта на вятъра. В определени дни от седмицата след залез слънце, ще има програма от минимум 5 бр. мелодии с изготвена по тях светлинна и водна хореография. Съоръжението ще бъде закотвено на 25м. от брега в морето, до крайбрежна алея и пешеходна зона, успоредно на бул. „П. К. Яворов“, само в активните летни месеци – от м. май до м. септември.

Дейностите планирани по втория проект предвиждат да бъде рехабилитирана крайбрежната алея, до бившия „Лимонаден цех“. Ще бъде подменена компрометирана настилка и старите осветителни тела, терена ще бъде подравнен и презатревен и ще бъдат обособени на места за разходка и отдих.

В допълнение, за подобряване на благоустройството на града, след въвеждане на нов генерален план за реорганизация на движението, със средства от капиталовата програма на Община Поморие ще бъде изградено ново кръгово кръстовище до бившия Лимонаден цех, което ще разпределя трафика в три посоки и ще бъде извършен цялостен ремонт и подмяна на осветлението на паркинга на МБАЛ Поморие.

Поредната от общо 21 сгради включени в проекта „Обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас – етап 2”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 беше въведена в експлоатация.

В обновената сграда на ул. „Поп Грую“ №27 бяха топлинно изолирани външните стени, покрива, подовата конструкция, бяха подменени прозорци и външни врати с нови с PVC профил и осветителни тела в общите части с нови енергоспестяващи.

Резултатът от изпълнението на такива мерки за енергийна ефективност е намалени сметки за отопление, спестен въглероден диоксид в атмосферата, подобрен външен вид на сградите, комфорт за техните обитатели и безопасност за преминаващите пешеходци.

Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.097 „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“.

Чрез мярката се цели диверсификация на сектора на услугите производството, както и създаване на нови продукти и услуги. Прилагането и ще допринесе за постигане на Приоритет 2 Диверсификация на икономическите  дейности и подобряване на качество на живот в територията, както и на специфична цел 2 Подобряване на качеството на живот и услугите за населението. Прилагането на мярката ще подкрепя развитието на нови продукти и услуги в територията, който са в пряка полза на населението, спортни прояви, фестивали и събития, музеи и аквариуми.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 360 278.47 лв.

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 5 000 лева.

            Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 200 000 лева.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ„НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“.

Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 02.02.2022 г.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) и на интернет страницата на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ – [email protected]

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email