ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОГРАМА ЛАЙФ

До 30 април продължава приемът на документи за участие в Основната фаза на Интегрирания проект по Програма ЛАЙФ, който предвижда преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата.

Интегрираният проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ предвижда за град Бургас да бъдат подменени отоплителните уреди на 1 994 домакинства. Изпълнението се реализира в две последователни фази – Пилотна и Основна.

По проекта за подмяна на отоплителните уреди може да кандидатстват домакинства от Централна градска част, кв. „Възраждане“, комплексите „Бр. Миладинови“, „Лазур“, „Меден рудник“ – Зона Г, кварталите „Сарафово“, „Ветрен“ – Минерални бани, „Банево“, „Крайморие“, „Горно Езерово“, „Акациите“, „Победа“, „Черно море“ и „Рудник“.

Документите за кандидатстване може да се подават всеки работен ден на следните места:

Община Бургас – деловодство, адрес ул. „Александровска“ 26, от южната страна на сградата – от 08.30 до 17.15 часа.

Културен дом НХК, Енергиен офис на Община Бургас, от южната страна на сградата – от 08.30 до 13.00 часа и от 13.45 до 17.15 часа.

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“ и дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. кани желаещите да представят проектни предложения по процедура 4.125 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“, мярка 3 от СВОМР на МИРГ „Поморие“.

Процедурата  има за цел да повиши устойчивото развитие на територията на МИРГ „Поморие” от гледна точка на изменението на климата и балансирания подход към околната среда.

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за финансирането на следните дейности:

1)         Насърчаване на устойчиви практики, които оптимизират използването на рибните ресурси и предлагат нови източници на приходи за рибарските райони;

2)         Популяризиране и информиране на местните предприемачи и населението за подходящото поведение и ползването на подходящи технологии, способстващи адаптирането към климатичните промени, опазването на околната среда и биоразнообразието и т.н.;

3)         Сътрудничество между рибарските общности и научните организации и насърчаването на опазването на околната среда в района;

4)         Услуги по почистване и борба със замърсяването;

5)         Защита на околната среда в рибарския райони с цел запазване на неговата привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните селища с рибарски дейности и съхраняване и развиване на националното природно и архитектурно наследство;

6)         Предпазване на делфините от нежелан улов и съприкосновение с рибарските принадлежности;

7)         Закупуване на оборудване за проследяване състоянието на Черно море в обхвата на МИРГ „Поморие” и извършване на спасителни операции;

8)         Изпълнение на мерки от Национална приоритетна рамка за действие (НПРД), по-специално мерки от Плановете за управление на защитените зони и насочени към запазване и възстановяване на биоразнообразието;

9)         Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за собствени нужди, с цел ефективно използване на ресурсите;

10)       Обединяване на различните заинтересовани страни за решаване на някои от проблемите, свързани с изменението на климата и замърсяването, причинено от източници, разположени край бреговата ивица и в крайбрежни води, които подлагат на риск морските екосистеми и вътрешни водоеми и застрашават добива в тях.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Местна инициативна рибарска група „Поморие“.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 230 000 лв.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 25 000 лв.

 Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ  за един проект е 150 000 лв.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях по процедурата са публикувани на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове и на интернет страницата на МИРГ „Поморие.eu/) и в Информационната система за управление и наблюдение “ на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 19.06.2023 г.

Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие ще получат близо 100 000 деца, както и техните родители. Проект „Успех за теб“ по новата програма „Образование – 2021-2027“ предвижда още обучения на няколко хиляди педагогически специалисти и непедагогически персонал, образователни медиатори, социални работници и др.

Това е първият проект, изпълняван от МОН, който ще бъде финансиран по програма, а осигурените за него средства възлизат на 151 123 000 лв.

Целта на дейностите е учениците да се справят по-лесно с обучителните затруднения, като се поставя и акцент върху кариерното развитие, за да може учениците от ранна възраст да имат визия за професионално развитие. Предвижда се и подкрепа по български език и литература на ученици за успешното им явяване на матури.

Ресурсни учители, психолози, логопеди и специалисти пък ще осъществяват подкрепа на учениците със специални образователни потребности. Предвиждат се средства за назначаване на експерти за специфичната работа.

Не остават на заден план и децата с изявени дарби – училищата ще бъдат допълнително финансирани за развитие на талантливите ученици.

Дейностите са първите за годината, насочени към обща и допълнителна подкрепа за училищното образование. През идните месеци се очаква стартирането на аналогична процедура и за детските градини в страната.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email