ПРОДЪЛЖАВА ИНИЦИАТИВАТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СТАРИ МЕБЕЛИ И ОБЗАВЕЖДАНЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

Продължава инициативата на Община Бургас за обновяване на стари мебели и обзавеждане, предоставени от домакинствата.

Услугата по извозването на непотребните вещи се извършва безплатно. Заявките се правят онлайн на адрес www.greencity.bg и извозването на старите мебели се съгласува с потребителите на услугата, като става веднъж месечно.

Община Бургас напомня, че заявки, непридружени от снимков материал, не се приемат. Услугата има за цел да осигури нов живот за стари мебели, годни за употреба след ремонт, а не извозване на парчета от мебели или стари матраци, които представляват отпадък и са негодни за целите на услугата.

Специализираната платформа greencity.bg представлява пътеводител в сферата на разделното събиране на отпадъци. В нея ще откриете полезна информация като: интерактивна карта на видовете контейнери; информация за видовете отпадъци; данни, които показват в реално време количеството предадени отпадъци в мобилните центрове за разделно събиране; отговори на важни въпроси, свързани с видовете отпадъци.

Центърът за ремонт и повторна употреба на стари мебели е създаден по проект „Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на община Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

През октомври предстои отваряне на втората мярка по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) по линия на Министерството на иновациите и растежа (МИР). Тя е с бюджет 30,6 млн. лв. и е за киберсигурност и ИКТ решения.

По нея българските компании могат да получат грантове от 3000 лв. до 20 000 лв., като няма да се налага съфинансиране. Със средствата ще могат да се покриват разходи за създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, дигитален маркетинг, връзки с клиенти, системи за бизнес анализи, онлайн обучения на служители и уеб-базирани услуги за платформи и вътрешни мрежи за споделяне на информация. Ще се финансират още повишаване на киберсигурността, както и софтуер за оптимизиране на управленските решения, защита на информацията в локални мрежи и др. С мярката предприятията в страната ще могат да подобрят дигиталния си маркетинг и информационната си сигурност.

МИР ще публикува точен списък на допустимите за финансиране услуги и дейности, за да могат фирмите да си подготвят проектите. Мярката е насочена към компании от почти всички сектори на българската икономика, с изключение на „Селско, рибно и горско стопанство“, „Добивна промишленост“, „Строителство“, „Образование“ и „Социални дейности“, които се финансират по други специални програми.

До седмици предстои отваряне за кандидатстване и по третата мярка за бизнеса по ПВУ – за изграждане на ВЕИ за собствено производство и съхранение на енергия (фотоволтаици и батерии). Бюджетът е в размер на 200 млн. лв.

Само по линия на Министерството на иновациите и растежа по ПВУ до края на годината за микро-, малките и средните компании има предвидени 600 млн. лв.

Към 23 септември Европейската комисия отчете напредъка по програмирането на стратегическите документи за достъп до фондовете по Кохезионната политика, Политиката за морско дело и рибарство и фондовете за сигурност за периода 2021-2027.

Данните на Комисията показват, че:

Всички държави-членки са депозирали официално Споразуменията си за партньорство. Одобрени са Споразуменията на 22 държави, останалите 5 са в процес на преговори. Споразумението за партньорство на България бе депозирано пред Комисията в началото на май, т.г., като получи одобрение на 6 юли. Споразумението включва интервенции по програмите по Кохезионната политика, Политиката за морско дело и рибарство и фондовете за сигурност, на обща стойност с националния принос от над 13 млрд. евро.

Одобрени са 36% от общият брой на Програмите по Кохезионната политика. От българските Програми, в началото на м. август одобрение получиха:

  • Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР). Бюджетът на Програмата, която се финансира от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) е в размер на над 3.8 млрд. лв. Тя ще предоставя подкрепа за насърчаване на заетостта, включително на младежите и развитието на умения; социалното включване и равните възможности и за социални иновации.
  • Програмата за храни и основно материално подпомагане, с бюджет 411.7 млн. лв. Подкрепа ще се предоставя на нуждаещи се лица, чрез материално подпомагане, топъл обяд, детска кухня и пакети за новородени деца.
  • Програма „Образование“, с бюджет 1.89 млрд. лв. Ще се финансират мерки за приобщаващо образование и образователна интеграция; модернизация и качество на образованието и връзка на образованието с пазара на труда.

Одобрена през м. септември е и Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI- A Гърция – България 2021 – 2027, с бюджет от 84 млн. евро. По нея, ще се подкрепят дейности насочени към: защита от наводнения и за подкрепа за капацитета на МСП за преминаване към зелени и кръгови бизнес модели; развитие на зелена инфраструктура; внедряване на системи за мониторинг за предотвратяване и контрол на замърсяването на въздуха; подобряване на мултимодалната, интелигентната и сигурната мобилност, чрез модернизация на пътища и жп линии; подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, обучението и ученето през целия живот и за повишаване ролята на културата и устойчивия туризъм в икономическото развитие, социалното приобщаване и социалните иновации.

България също официално депозирала ПМДРА 2021 – 2027 г. в края на м. юли. Общият бюджет на е 115 298 345 млн. евро.

Българската програма по фонд „Убежище и миграция“ е депозирана в края на 2021 г., като в момента се отразяват получените от Еврокомисията коментари.

Ако до края на годината Програмите не получат одобрение има риск от загуба на средства по тях. 

Към края на август, Комисията анонсира и че вече са одобрени Стратегическите планове за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 на 7 от държавите-членки.Българският План също бе официално депозиран през февруари т.г.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email