Програма „Цифрова Европа“ с отворени 23 нови конкурси

Отворените конкурси по програма „Цифрова Европа“ са в няколко направления:

  • за пространства за данни;
  • цифрови умения;
  • изкуствен интелект;
  • здравеопазване;
  • езикови технологии.

Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-SKILLS – Data Space for Skills

Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-MANUFSPACE – Data Space for Manufacturing

Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-HEALTHCARE-AI

Направление „Облачно пространство за данни“:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&programmePart=&callIdentifier=DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06

Направление „Облачно пространство и изкуствен интелект:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&programmePart=&callIdentifier=DIGITAL-2024-AI-06

Направление „Разширени цифрови умения“:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&programmePart=&callIdentifier=DIGITAL-2024-ADVANCED-SKILLS-06

Направление „Езикови технологии“:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&programmePart=&callIdentifier=DIGITAL-2024-AI-06

Направление „Здравеопазване“:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&programmePart=&callIdentifier=DIGITAL-2024-CLOUD-AI-06

Предложенията за проекти се подават на английски език – електронно през портала на Европейската комисия “Funding and Tenders portal” най-късно до 29 май 2024 г.

Оценката на подадените проекти по конкурсите ще се извърши през юни-юли 2024 г., а споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ се очаква да бъдат подписани през февруари 2025 г.

За допълнителна информация може да се обръщате към Ели Канева – държавен експерт в Министерство на транспорта и съобщенията и национален представител в Програмния комитет по програма „Цифрова Европа“ на тел. 029409 284 или на email: [email protected].

Удължен е срокът по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищен сграден фонд – Етап II“

Срокът за кандидатстване по процедура  е до 17:00 часа на 28 март 2024 г., включително. Така се дава възможност сдружения на собственици, които по различни причини, не са успели да кандидатстват за финансиране до момента, да го направят.

Документите по процедурата за кандидатстване остават същите, както досега като към тях трябва да се приложи допълнително решение на общото събрание на етажната собственост, че съсобствениците са съгласни да осигурят 20% съфинансиране за изпълнение на мерките за енергийна ефективност. След това общините трябва да подадат окомплектованите документи за всяка сграда в ИСУН до 28 март.

Целта на инвестициите, които ще бъдат направени, за да се изпълнят предписаните мерки за всяка одобрена по процедурата сграда, е да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия и клас на енергопотребление „В”. Те ще се доказват с изготвена от сертифициран енергиен одитор оценка, проведена след приключване на необходимите строително-монтажни работи.

Размерът на средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост за Етап II е 282 470 400 лв. Заедно с необходимото задължително съфинансиране от над 70 млн. лв. общият размер на разходите, които могат да бъдат финансирани, ще достигне 353 млн. лв.

Със средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост в Етап II ще се финансират до 80% от инвестициите за изпълнение на предписаните дейности при провеждане на енергийните обследвания. Кандидатите за участие в процедурата трябва да осигурят и в процеса на изпълнение да платят 20% от всички разходи за обновяване на блока им. Членовете на сдруженията на собствениците могат да набавят необходимото собствено финансиране изцяло със собствени средства или чрез използването на различни финансови инструменти, разработени и предоставени от частни участници на пазара, например чрез ЕСКО договор с финансова или друга организация или чрез договор с електроразпределително дружество, което е разработило и предоставя инструменти за финансиране на разходи за енергийна ефективност.

Дейностите и по втория етап на програмата ще се изпълняват във всички 265 общини в страната. С цел избягване на концентрация на средствата и постигане на по-добро териториално разпределение на предоставения ресурс той е разпределен между шестте района за планиране, като за всеки един от тях е заложен лимит на безвъзмездната финансова помощ в размер до 47 078 400 лв., който обаче не е гарантиран бюджет.

Заповедта за удължаване на срока за кандидатстване може да бъде намерена на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз (ИСУН 2020).

https://www.mrrb.bg/bg/zapoved-za-uduljavane-sroka-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-ii-87356/

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/fbf34c6a-8f67-4d16-9019-3bd43c71b70f

Европейската комисия обяви старта на 17-то издание на конкурса REGIOSTARS 2024

REGIOSTARS е годишно състезание, което се организира от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“. През годините то се превърна в европейски етикет за отлични постижения за проекти, финансирани от Европейски съюз, които демонстрират въздействието и приобщаването на регионалното развитие.  

През 2024 г. проектите ще се състезават в пет категории:
1) конкурентоспособна и интелигентна Европа;
2) зелена Европа;
3) свързана Европа;
4) социална и приобщаваща Европа;
5) Европа по-близо до гражданите.

Кандидатстването се извършва онлайн като платформата ще бъде отворена до 31 май 2024 г.

Независимо жури от висококвалифицирани експерти ще избере победителите. Публиката също ще има възможност да гласува за своя любим финалист.

Победителите ще бъдат обявени по време на EU Regions Week през октомври 2024 г. в Брюксел.

Специално ръководство за кандидатстване предоставя цялата необходима информация за участие в конкурса. Освен подробното описание на категориите за награди, критериите за допустимост и награди, ръководството съдържа практическа информация относно процеса на кандидатстване. Подробна информация за процедурата и кандидатстването можете да намерите страницата на конкурса „Regiostars awards“.

https://regiostarsawards.eu/

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email