Проверяват сигнал за мъртва риба в яз. „Крива круша 1“ край Черноморец

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна, РИОСВ – Бургас и Регионална лаборатория – Бургас проверяват сигнал за мъртва риба в язовир „Крива круша 1“ в землището на Черноморец, общ. Созопол. Резултатите от първичния анализ показват понижение на кислородното съдържание и високи концентрации на амониев азот, които при определени условия оказват токсично въздействие и са вероятната причина за измирането на рибата. Окончателните резултати от анализа на показателите ще бъдат ясни следващата седмица.

Язовир „Крива круша 1“ е каскадно свързан с  язовир „Крива круша 2“ и се захранва от него. Към яз. „Крива круша 2“ няма приток вследствие на засушаване и е пресъхнал, незавирен и затова към язовир „Крива круша 1“ не постъпва вода. Наличният воден обем в язовир „Крива круша 1“ е приблизително 30% от общия обем, което също е вероятна причина за измирането на рибата. Язовирът е общински, отдаден на концесия.

Сигналът е получен на 19.09.2020 г. чрез телефон 112, когато са взети пробите. Установени са мъртви екземпляри риба – шаран, толстолоб, щука и таранка на брега и в акваторията, с размери приблизително от 10 см до един метър. Язовирът граничи със земеделски ниви и полски път. В района няма промишлени обекти. Няма зауствания или изтичане на отпадъчни води. Няма и брегови източници на замърсяване. По информация на ОДБХ – Бургас, към 23.09. мъртвата риба вече е почистена.

Басейнова дирекция извърши 273 контролни проверки през август

През месец август 2020 г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) извършиха 273 контролни проверки, от които 129 бр. извънредни проверки, свързани с проверки по постъпили жалби и сигнали, проводимост на речни русла, в т.ч. до 500 м. след язовирната стена, проверки за незаконно водовземане, проверки на обекти потенциални замърсители на Черно море ( лято 2020 г.), месечни графици и други.

От такси за осъществено право на използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, са събрани суми в размер на 272 523,35 лв., от които 32 979,64лв. събрани чрез НАПот  „Водоснабдяване и канализация – Добрич“ АД.

От директора на БДЧР са издадени 13 наказателни постановления /НП/, 51  предписания, връчени са 8 акта и са събрани  общо 12 529,05лв. от издадени НП.

През месеца е осъществен контрол на обекти, потенциални замърсители на Черно море, по предварително утвърден график с РИОСВ-Варна. Извършени бяха 16 съвместни проверки на морски плажове по северното Черноморие с качество на водите по-ниско от отлично (съгласно резултатите предоставени от РЗИ).

Най – честите нарушения за периода са: неизпълнено предписание за монтиране на измервателно устройство, превишение на ползваните количества за питейно-битово водоснабдяване, незаконно водовземане от повърхностен воден обект, неизвършен химичен анализ на подземните води и др.

БДЧР, отново напомня че фирми и граждани, собственици на кладенци, сондажи, герани и каптирани извори до 27 ноември 2020 г. могат да регистрират водовземните съоръжения, разположени в собствения им имот, в съответната Басейнова дирекция за управление на водите.

Водовземни съоръжения, които не са регистрирани не могат да бъдат ползвани. Изграждането на водовземни съоръжения без разрешително, по смисъла на Закона за водите и престъпление, съгласно Наказателния кодекс.

При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след 27 ноември 2020 г. същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност за това престъпление.

Източник: БДЧР, кадър: Bulgaria On Air

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email