ПРИКЛЮЧИ РАБОТАТА ПО ИНИЦИАТИВАТА НА ЕК ДЕТЕКТИВИ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Приключи работата по съвместния проект на Областния информационен център – Бургас  и учениците от Евроклуба на Търговската гимназия в града. „Детективи на европейски проекти“ е инициатива на Европейската комисия, част от международния иновативен проект „Open Cohesion School”, който се провежда в Италия от 2013 г. досега.

В основата на идеята е залегнала целта да бъде повишена културата на активно гражданство, насърчена отчетността на публичните институции, както и да бъде популяризирана политиката на сближаване сред младите хора.

Инициативата се състои в насърчаване участието на ученици в мониторинга на европейски проекти, чрез използване на информационни и комуникационни технологии, както и на публично достъпни „отворени“ данни.

В тазгодишното издание България се включи пилотно, чрез Мрежата от Областни информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове. В дейностите взеха участие шест центъра – Силистра, Бургас, Видин, Пазарджик, Шумен и Ямбол. Централното координационно звено при Министерски съвет, със съдействието на Регионалните управления по образованието в областните градове, осъществи логистична подкрепа и координация на работата на избраните по проекта училища. В пилотната инициативата на ЕК взеха участие също  държавите Хърватска, Португалия, Испания  и Гърция.

Областен информационен център – Бургас организира информационна среща на тема „Прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021-2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции“.

Събитието се проведе като част от националната кампания на Мрежата от 27 Областни информационни центрове в страната.

Участие в срещата взеха представители на общинските администрации в региона, неправителствени организации, бизнес средите и други заинтересовани страни на местно ниво.

Екипът на ОИЦ запозна участниците с промените в нормативната уредба и политиките на ЕК, и националните регулации, подкрепящи концепцията за реализиране на ИТИ.

Фокусът на събитието беше насочен към същността на интегрирания подход в България, начините на финансиране и сформиране на партньорства, подходите за реализиране на ИТИ и приоритетите при подбора на проектните предложения.

Пред аудиторията бяха представени добри практики от предходните програмни периоди на успешни интегрирани проекти, както и функциите на екипите на ОИЦ като свързващо звено между заинтересованите участници и ангажиментите им за осигуряване на публичност и обществена подкрепа при предвидените за реализиране проектни идеи.

На 23 ноември 2020 г. се проведе заключителното събитие „Обществен форум“,   част от проекта „Прилагане на модели и политики за насърчаване на гражданското участие за отговорно, споделено и динамично управление на местно ниво”.

Работата по проекта, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г. се изпълни от Община Бургас съвместно с Общини Сливен, Стара Загора и Ямбол, в качеството им на членове в Сдружение на Общините от Югоизточен Регион.

На събитието бяха обобщени и оценени ползите и ефектите  от проектните дейности, свързани с насърчаване на гражданското участие и подобряване капацитета на местните общности за активно гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики и законодателство.

На 20 ноември се проведе втората от поредиците дискусии относно Националния план за възстановяване и устойчивост на страната. На фокус този път беше поставен  Третият стълб „Свързана България”

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков представи проекти за цифрова и транспортна свързаност на стойност близо 1,8 млрд. лева.

В събитието, организирано от заместник министър-председателя Томислав Дончев, участваха генералният директор на НК „Железопътна инфраструктура“ Красимир Папукчийски, ректорът на ВТУ „Тодор Каблешков“ проф. д-р Даниела Тодорова, председателят на Българска асоциация на кабелните и комуникационните оператори Галя Маринова и др.

Министър Желязков съобщи, че дейностите по цифровата свързаност са в пет направления. Първата е осигуряване на високоскоростна мобилна свързаност по ключови транспортни коридори от Трансевропейската мрежа – магистралите Тракия, Хемус, Струма, както и връзките с Румъния и Турция. Останалите области са подобряване на интернет покритието в слабо населени и селски райони, развитие на държавната опорна мрежа, използване на зелени технологии и стимулиране на потреблението. Общият планиран ресурс за цифрова свързаност е 805 млн. лв., с период за изпълнение до 2025 г., уточни министърът.

По отношение на транспортната свързаност министър Желязков посочи, че основната цел е намаляване на въглеродния отпечатък чрез инвестиции в модернизация и цифровизация на жп сектора. Той допълни, че общият планиран ресурс за тези дейности е 267 млн. лева.

Публикувани бяха резултатите от проведеното в периода май- август 2020 г. проучване , посветено на бъдещето на селските райони в ЕС.

Инициаторите от Европейската ЛИДЕР асоциация за развитие на селските райони и Испанската селска мрежа са създали сайт, за да се запознаят от първо лице с мнението на населението на селските райони на Европа за бъдещето на техните територии. Над 3 хил. души от 26 различни държави са се включили в проучването.

Обобщените резултати са показали , че българските участници в допитването, подобно на всички жителите в селските райони на ЕС,  искат достъпни услуги и възможности за работа. Сред основните, от които хората се нуждаят и ценят най-много, са здравни грижи, образование, услуги за грижа за възрастни хора и зависими лица, свързаност, достъпни жилища и не на последно място финансови услуги.

Живущите в селските райони са изтъкнали и необходимостта да бъде признато жизненоважното значение на селските територии за обществото като цяло, да бъдат подобрени имиджът и възприятието му сред градското население и лицата, вземащи решения, да бъдат разрушени стереотипите за приемането на градския живот за норма

Сред останалите заявени потребности са намаляване на административните пречки и бюрокрацията и разширяване на подхода ЛИДЕР като инструмент за управление на много нива Инициаторите на анкетата „Какво бъдеще искате за селските райони?“ поясняват, че резултатите от това това макро проучване ще се ползват  в преговорите на европейско ниво .

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email