ПРИЕТ Е НАЦИОНАЛНИЯТ ПЛАН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕВРОТО В БЪЛГАРИЯ

Със свое решение правителството прие Националния план за въвеждане на еврото в България. Националният план е документът, въз основа на който ще се реализира оперативната работа за замяна на лева с еврото. Планът е разработен от Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, който е със съпредседатели министърът на финансите и управителят на Българската народна банка.

Подготовката за присъединяването на България към еврозоната е при целева дата 1 януари 2024 г. Въвеждането на еврото е планирано без преходен период, като датата на приемане ще съвпада с въвеждането му като официална разплащателна единица. България участва във Валутния механизъм II с режима си на паричен съвет (валутен борд) и фиксиран централен курс от 1.95583 лева за 1 евро, който курс ще бъде запазен и при влизането на страната ни в еврозоната, т.е. превалутирането ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания централен валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро. След въвеждане на еврото в рамките на месец левът и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средство.

В Националния план са описани принципите, институционалната и правно-нормативната рамка за приемане на еврото, както и основните дейности за успешното му въвеждане от 1 януари 2024 г. Документът разглежда всички важни оперативни дейности и мерки, които участниците в подготовката за въвеждането на еврото – частният, публичният сектор и гражданите – следва да извършват като част от процеса по въвеждането на еврото. Дефинирани са правилата за преизчисляване на цените и други стойности, обяснени са процедурите за замяна на пари в брой и за конвертиране на левови депозити и заеми с фиксирани и променливи лихвени проценти. Посочени са процедурите за снабдяване и разпространение на евробанкноти и монети, описани са необходимите законодателни промени. Този документ включва и основните принципи и етапи на информационната кампания, насочена към повишаване информираността на българските граждани за начина на замяна на лева с евро, визуалните и защитни характеристики на евробанкнотите и монетите, мерките за защита на потребителите и други важни въпроси, свързани с въвеждането на еврото.

Конкретните задачи, които трябва да се извършат в процеса на подготовка за членство в еврозоната, със сроковете и отговорните за изпълнението институции ще бъдат детайлно разписани впоследствие в План за действие към Националния план за въвеждане на еврото в Република България.

Документът ще намерите на уебсайта на Министерство на финансите , раздел България и ЕС.

С финансиране по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР), Община Бургас продължава дейностите за насърчаване и подпомагане на рибарството в региона.

С подписания на 19 май договор на проект № BG14MFOP001-1.019-0003 „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от УПИ І, кв. 30 (ПИ с идентификатор 07079.20.470) по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море“, предстои да бъдат подобрени условията за развитие на сектор „Рибарство“, насърчено социалното приобщаване и заетост в зависими от рибарството общности.

Проектът ще допринесе за създаване условия за развитие на непромишлен и дребномащабен риболов в региона, опазване на местните традиции за риболов и рибовъдство, подобряване безопасността и условията за извършване на риболовна дейност и подкрепа на местната рибарска общност чрез изграждане на подходяща инфраструктура за риболовна дейност.

Целта на проекта е да бъде изградена защитена рибарска лодкостоянка, която ще е с капацитет за 20 лодки с дължина до 12 метра. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е 30.11.2023 г.

На двудневно събитие  в Бургас на тема „УСТОЙЧИВО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЕИ“ с участието на  представители на местната власт, международни и български финансови институции и енергийни професионалисти бяха обсъдени най-новите тенденции в областта на устойчивата енергия.

Основната тема на програмата беше създаването на Националния декарбонизационен фонд , който е една от най-важните реформи в Националния план за възстановяване и устойчивост, като от него се очаква да инвестира средства във всички области на устойчивото енергийно развитие – от санирането на сгради и инсталирането на системи за ВЕИ до подкрепа за бизнеса.

На форума за пръв път в България бяха представени началните етапи от работата по структурирането на фонда, а именно изготвеното пазарно проучване и оценка на бариерите, които ясно показват необходимостта от незабавни действия за използване на огромния потенциал на проектите за зелена енергия в България. Беше обърнато специално внимание на бързото развитие на нормативната рамка и стартирането на програмите за финансиране, за да се отключат пазарните възможности в редица области като саниране на сградния фонд, ВЕИ инсталации и енергийни кооперативи. Втората фаза на работата – „Изготвяне на инвестиционна стратегия за НДФ“ – също е близо до приключване, като се очаква да бъде представена в следващите седмици в отговор на идентифицираните в пазарното проучване инвестиционни възможности. В богатата програма на събитието бяха включени и професионални обучения за проектанти и строителни специалисти, както и семинари за домоуправители и собственици на жилищни сгради във връзка с бъдещите програми за обновяване, входа, за които беше свободен срещу предварителна регистрация .

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email