ПРИЕМАТ СЕ ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС

Срокът за предлагане на проектни идеи, както и идеи към стратегическата рамка на Плана за интегрирано развитие на община Бургас в периода 2021 – 2027 година /ПИРО/ се удължава. До 4 юни всички заинтересовани граждани, неправителствени организации, фирми и сдружения от частния сектор могат да изпращат своите предложения за бъдещото развитие на региона.

Проектни идеи и предложения може да изпращайте на адрес: [email protected].

Рамката на Плана за интегрирано развитие  на общината има няколко стратегически цели,  една от които  е ускоряване на социално-икономическото развитие на общността и постигането на устойчив растеж.

Друг приоритет е да се подобряване качеството на живот. Амбицията е Бургас да бъде център на иновативно образование, което да осигурява подготвени кадри за бизнеса и развитието на икономиката.

Целта в сферата на здравеопазването е да продължава подобряването на условията в лечебните заведения, осигуряване на модерна апаратура и привличането на специалисти.

Сред стратегическите цели на ПИРО 2021 – 2027 са подобряването на регионалната интегрираност, устойчивото използване на природните ресурси и адаптиране към климатичните промени.

Европейската комисия обяви набирането на кандидатури за 2022 г. за европейската награда Натура 2000.

Това е шестото поред издание на наградата, чиято цел е да отдаде признание на водещи постижения в областта на опазването на природата, свързани с европейската мрежа от защитени зони Натура 2000, както и да повиши осведомеността за мрежата.

Наградите са в пет различни категории.

Публиката също присъжда своя награда, чрез обществен вот.

Кандидати  за наградите могат да бъдат институции и лица, включително публични и местни власти, предприятия, неправителствени организации, собственици на земи, образователни институции, ангажирани с мрежата Натура 2000.

Краен срок: 30 септември 2021 г. Кандидатстването е онлайн на страницата на европейската комисия.

Европейският парламент прие бюджет от 2,5 млрд. евро за „Творческа Европа“ до 2027 г. – единствената програма на ЕС, която е посветена изцяло на културата и на аудиовизуалния сектор.

Програмата „Творческа Европа“ ще подкрепя дейности, които утвърждават общите европейски корени, културното разнообразие и сътрудничеството в Европа. Освен това депутатите поставиха акцент върху приобщаването на хора с увреждания, хора от малцинствата и в неравностойно положение, както и върху подкрепата за жени творци.

ЕК отпусна 14,137млрд. евро на 12 страни членки на ЕС в рамките на седмия транш от финансовата подкрепа по линия на инструмента SURE. За първи път България и Естония получават финансиране . Останалите десет държави от ЕС вече са се възползвали от заеми по линия на този инструмент.

Целта е да се помогне на страните членки да се справят с внезапните увеличения на публичните разходи насочени към запазване на заетостта във връзка с пандемията от коронавирус. По-конкретно ще се помогне при покриване на разходите, пряко свързани с финансирането на националните схеми за работа при намалено работно време и други подобни мерки, въведени в отговор на пандемията, включително по отношение на самостоятелно заетите лица.

На България бяха отпуснати 511 млн. евро.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email