Предстоящото 6-то издание на Форума на градовете през 2025 г. търси динамичен град домакин

Tова е уникална възможност за градовете да допринесат за ключови дискусии относно градското измерение на политиката на сближаване и да демонстрират своя ангажимент за устойчиво градско развитие. Всички заинтересовани градове от Европейския съюз са поканени да кандидатстват.

Европейската градска инициатива (EUI) отправя тази покана за кандидатстване към всички градове в Европейския съюз, притежаващи капацитета и ентусиазма да подкрепят организирането на следващото издание на Форума на градовете. Форумът на градовете е ключовото събитие на Генерална дирекция за регионална и градска политика (DG REGIO) на Европейската комисия, което се фокусира върху градското измерение на кохезионната политика на Европейски съюз и инициативите на ниво ЕС, подкрепящи устойчивото градско развитие.

Важна информация за заинтересованите кандидати:
1. Период за кандидатстване: от 4 април 2024 г. до 13 май 2024 г., 14:00 часа. Основният информационен документ за кандидатите и пакетът за кандидатстване са достъпни на страницата на поканата.
2. Процес на кандидатстване: градовете трябва да изпратят своите кандидатури чрез онлайн формуляр, в който подробно описват способността и мотивацията си да бъдат домакини на събитието.
3. Процес на подбор: Постоянният секретариат на EUI ще оцени получените кандидатури. След това Европейската комисия ще изготви списък с кандидати за окончателен подбор в рамките на срещата на генералните директори по градските въпроси на 26 юни 2024 г.

Основни причини да бъдете домакин на Cities Forum 2025:
– Представете своя град: домакинството е добра възможност да подчертаете особеностите на вашия град и приноса му към устойчивото градско развитие;
– Принос към ключови дискусии: играйте активна роля в основните дискусии относно градското измерение на кохезионната политика на Европейския съюз;
– Спечелете признание от Европейския съюз: повишете репутацията на вашия град на европейската сцена и насочете вниманието към неговите постижения и стремежи за градско развитие;
– Разширете мрежата си: изградете ценни връзки с градски политици, практици и заинтересовани страни в цяла Европа, укрепвайки мрежата и базата от знания на вашия град.

Повече информация може да намерите на сайта на инициативата.

https://www.urban-initiative.eu/cities-forum/2025/call-host-city

Отворена е покана за безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“

Управляващият орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за изграждане, разширяване и/или надграждане на общински/регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци“ по приоритет „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Целта на процедурата е осигуряване на съществен принос към изпълнение на изискванията след 2023 г. за задължително разделно събиране на биоотпадъците, за постигане на целите към 2030 г. за разделно събиране и рециклиране и за намаляване на количествата депонирани битови отпадъци.

Конкретни бенефициенти са общо 94 общини от 21 Регионални сдружения за управление на отпадъците, включени в Приложение № 8 на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г.

Пълният комплект документи е публикуван в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз (ИСУН 2020).

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/3f8a35e1-25bc-4fb2-9bf5-344e3bfc78f2

Българска банка за развитие с възможност за финансиране на домакинства, инвестиращи във ВЕИ

Българската банка за развитие (ББР) подписа гаранционни споразумения с Българо-американската кредитна банка, Инвестбанк, Общинска банка и Търговска банка за финансиране на домакинствата, които правят инвестиции в енергия от възобновяеми източници по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Програмата има за цел да улесни достъпа до заеми на граждани за изпълнението на проекти за замяна на енергийни източници на твърдо гориво (печка, котел или камина) с възобновяеми.

Изискването е кандидатите да са сключили договор за безвъзмездно финансиране по Процедура „Национална схема за подпомагане на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници“, изпълнявана от Министерството на енергетиката.

Мярката предвижда гражданите да получат целево кредитиране до 22 хил. лв. за инсталация на фотоволтаични системи до 10 kWp, която може да включва и системи за съхранение на електрическа енергия (батерии), както и до 3 хил. лв. за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване.

Благодарение на гаранцията от ББР търговските банки, заявили участие в програмата, ще отпускат заеми за реализация на инвестициите преди изплащане на безвъзмездната помощ с по-ниски изисквания за обезпечение, включително без предоставяне на вещни обезпечения и самоучастие от кредитополучателите.

Кредитите са със срок до 5 години и възможност за 12-месечен гратисен период. Допълнителна информация може да откриете на сайта на Българска банка за развитие.

https://bbr.bg/bg/n/bbr-osiguryava-zaemi-s-po-nisko-obezpechenie-i-bez-samouchastie-za-domakinstvata-investirashi-vv-vei/

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email