ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГИ ПО ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЕК

Тъй като Европейската комисия възлага около 35% от своите преводи на външни изпълнители, ГД „Писмени преводи“ търси висококвалифицирани доставчици на преводачески услуги с достатъчно голям капацитет за преводи на документи на ЕС от и на официалните езици на ЕС за общо 50 езикови комбинации.  За български език става въпрос за около 40 хиляди страници годишно.

Конкурсът е за възлагане на тази обществена поръчка за следващите 4 години (от началото на 2024 г. нататък).

В него могат да кандидатстват преводачески агенции и сдружения на преводачи, физически лица (например като подават съвместни оферти), организации и други обединения на икономически оператори. Процедурата включва онлайн тестове (1 езиков тест и 1 тест по управление на проекти). За всяка обособена позиция в съответствие с критериите за възлагане (оценка на качеството и цена) ще бъдат класирани най-много 3-ма изпълнители. Това класиране е последователността, в която поръчките ще бъдат предлагани на изпълнителите по време на изпълнението на договора. Изпълнителят, класиран на първо място, следва да приема всички поръчки. Ако изпълнителят, класиран на първо място, не приеме дадена поръчка, съгласно каскадната система тя ще бъде предложена на следващия изпълнител в класацията.

Срок: от 1.3.2024 г. до 28.2.2026 г., с възможност за двукратно подновяване за по една година всеки път.

На 6 март от 15:00 часа (българско време) ще се проведе онлайн информационна сесия на английски език, която ще се излъчва в YouTube с възможност за задаване на въпроси в чат. Линкът за достъп ще бъде публикуван допълнително.

На 27 март от 9:30 часа в конферентната зала на Дома на Европа в София ще се проведе информационна среща с подробности за търга. Записвания за участие на [email protected].

Повече информация ще намерите на страницата на българското представителство на ЕК.

България ще получи над 480 млн. евро по плана „RePowerEU“, свързан с енергийния преход на страните от Европа, стана ясно по време на научен форум за енергийната трансформация, който се проведе в Университета за национално и световно стопанство. Финансовият инструмент е насочен към изграждане на нова енергийна инфраструктура и ще даде допълнителна възможност на българската индустрия да се декарбонизира, да намали разходите за енергия и да разшири своя дял в икономиката. Планът ще подпомогне малките и средни предприятия, които са подложени на най-голям натиск от високите цени на енергоресурсите.

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати над 1,3 млн. лв. (1 324 099 лв.) на 14 бенефициери по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). От финансираните проекти 11 се изпълняват по публичните мерки, а останалите три се реализират от частни кандидати.

Най-много средства, в размер на 731 154 лв., са преведени на осем Местни инициативни рибарски групи (МИРГ). Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на аванси за финансиране на текущите разходи за 2023 г. Средствата се предоставят по мярка 4.2. „Изпълнение на Стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от  ПМДР 2014-2020. Чрез Стратегиите си за развитие, Местните рибарски групи подпомагат конкурентоспособното развитие на рибарските области, което се осъществява на принципа на публично-частното партньорството.

Община Бургас получи авансово плащане в размер на 319 981 лв. по Процедура BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“ Сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“. Субсидията се отпуска за изграждане на защитена рибарска лодкостоянка в квартал „Сарафово“, гр. Бургас. Тя ще служи за сезонно укритие на малките рибарски лодки, като капацитетът на съоръжението е за 20 плавателни съда с дължина 6,5 м. С реализацията на проекта ще се подобрят безопасността и условията на труд на рибарите от района. Съоръжението има и екологични функции – ще предпазва бреговата ивица в добро състояние.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email