ПРАВИТЕЛСТВОТО ОДОБРИ ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Правителството одобри проекта на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021 – 2027 г., която се съфинансира от Европейския социален фонд+ и националния бюджет. Чрез изпълнението на ПРЧР ще бъде предоставена подкрепа за развитие на работната сила и преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда. Сред основните цели на програмата са още осигуряването на повече и по-добри възможности за социално включване на уязвимите групи, както и предоставянето на равни възможности за участие в икономическия и социалния живот на страната.

Очакванията са, чрез изпълнението на финансираните по програмата процедури да бъдат подкрепени над 740 000 души. Бюджетът на ПРЧР 2021-2027 е над 3,8 млрд. лв. С тези финансови средства ще се осигурят повече възможности за повишаване на квалификацията, знанията и уменията на заетите в България. Най-уязвимите групи в обществото – безработни, хора с увреждания, хора, живеещи в бедност, деца, възрастни, представители на ромската общност ще получат подкрепа за пълноценно включване в икономическия и социалния живот на страната. С изпълнението на ПРЧР ще се осигурят по-добри възможности за развитие на младежите и предприемачите, стартиращи собствен бизнес, включително социални предприятия.

Проектът на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. е съобразен с приоритетите на основните стратегически документи, имащи отношение към дейността на Министерството на труда и социалната политика. Той отчита позицията на службите на Европейската комисия, както и получените от Европейската комисия неформални коментари по проекта на програма.

Предстои проектът да бъде изпратена за официално одобрение от комисията.

Експертите на Областния информационен център- Бургас стартираха регулярните си годишни срещи в 12-те общини в региона. В рамките на месец юни, по предварително зададен график на изнесени приемни, ще бъдат проведени информационни събития за представителите на бизнеса, неправителствения сектор, земеделски производители и граждани.

За предстоящите събития екипът на ОИЦ- Бургас е подготвил печатни материали на Европейската комисия, брошури, информационни и рекламни материали на центъра. В разяснителните кампании обществеността ще бъде запозната с активните процедури по ПРСР и ПМДР, МИГ и МИРГ. Ще бъдат представени и предстоящите мерки за финансиране на енергийна ефективност, ВЕИ, подхода ИТИ, както и програмите за трансгранично сътрудничество.

Към края на първото тримесечие на 2022 г. през фондовете за дялово финансиране са подкрепени близо 170 стартъпа с потенциал за растеж.

Фондът на фондовете подкрепя стартиращи компании, както през инструментите за дялови инвестиции, така и през дълговите инструменти по микрокредитиране. Общата стойност на ресурса, предоставян през инструментите за дялови инвестиции, е 279 млн. лв. публичен ресурс, като е привлечен и частен за още близо 80 млн. лв. Ресурсът е със срок на реализация до края на 2023 г.

Търсят се млади изследователи на възраст между 15 и 29 години за проект по „Еразъм+“  в бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Проектът е „Гласът на младите изследователи“, а дейностите по него са планирани на 19 и 20 юни в Бургас в корпус Медицински науки на Университета, зала 120. Началото е в 12.30 часа.

Целевите групи на проекта са: представители на държавни институции; университети; СТЕМ училища; бизнеса; стартъп общността; гражданския сектор; научни организации и други заинтересовани страни.

Основната цел на проекта е да засили сътрудничеството между младите изследователи в страната чрез изработване на платформа за дигитално сътрудничество между тях. В проектните дейности се предвиждат модули за изграждане на стимули, насърчаващи младите изследователи да продължат своето кариерно развитие в академичната сфера и възможностите за финансиране на техни проектни идеи.

Ще бъдат разисквани полезни и успешни европейски модели/практики за сътрудничество между държавата, бизнеса, образованието и наука, както и трансфера на иновации и технологии от науката към бизнеса.

Всичките предложения и мнения ще бъдат анализирани и синтезирани във финален доклад с цел подобряване и усъвършенстване на комуникационния баланс между наука, държава и бизнес. Докладът ще бъде представен пред държавни институции, които са ангажирани с правилното функциониране на този процес – Народното Събрание, Министерството на образованието и науката, Министерството на иновациите и растежа и други заинтересовани страни.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email