ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР „ПОМОРИЙСКО ЕЗЕРО” СЕ ПРЕВРЪЩА В ПРИРОДОНАУЧЕН ФИЛИАЛ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ–ПОМОРИЕ

Посетителски център „Поморийско езеро“ получи одобрение за финансиране по Проект „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ чрез развитие на посетителски център „Поморийско езеро” на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, процедура от Мярка 3 на МИРГ Поморие.

Центърът бе предоставен за управление на Исторически музей – Поморие, с цел запазване и развиване на дейността му. С приобщаването му към обектите на Историческия музей се създаде възможност за предлагане на разнообразни форми на туризъм с  цел привличане на  туристи с различни интереси – към археология, архитектура, история, етнография и стари поминъци, с туристически програми за наблюдение на редки и застрашени птици и растения в района на езерото.

Чрез настоящия проект Посетителски център „Поморийско езеро” ще се превърне в природонаучен филиал на Исторически музей–Поморие. Дейностите предвиждат изпълнение на текущ ремонт на покривната тераса и дворното пространство, както и доставката и монтаж на система за мониторинг и система за визуализация и експониране на природното и културно наследство, включваща: екрани, киоск система за достъп, компютри, проектори, озвучителна система, интерактивна информационна маса, тур-гайд система и др.

Срокът на изпълнение е до 30.11.2023г.

 Европейската комисия одобри версия 9.0 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР). Последните изменения предвиждат преразпределяне на неусвоен финансов ресурс за финансови инструменти между приоритетни оси и актуализирането на стойности на индикатори с цел успешната реализация на програмата и ще предотвратят загуба на европейски средства.

Над 64 млн. лв. от общо 79 млн. лв. неусвоен ресурс за финансови инструменти по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на програмата се пренасочват към първата приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Остатъкът от близо 15 млн. лв. ще бъде използван за индексация на договори за СМР, сключени в рамките на приоритетната ос.

С пренасочените средства ще се подкрепят нови проекти в направленията „Градско развитие“ и „Зони с потенциал за икономическо развитие“. Средствата ще бъдат използвани и за индексация на договори за безвъзмездна финансова помощ, които са в изпълнение и изцяло с финансов инструмент. В резултат от пренасочването на финансов ресурс съответно се правят и промени в целевите стойности на част от индикаторите по програмата.

В допълнение, мерките за енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради по приоритетната ос за устойчиво и интегрирано градско развитие, финансирани с финансови инструменти, вече ще могат да се прилагат на цялата територия на 39-те големи и средни общини. Досега това беше възможно само в населените места – административни центрове.

Предстои обновяване на образователната инфраструктура в най-голямото училище в община Несебър – СУ „Любен Каравелов“ по проект „Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ на Програмата за морско дело и рибарство.

 Проектът предвижда изграждане и оборудване на  „Морска класна стая“, а непосредствено до нея  създаване на Зона за отдих, разположени в двора на образователното заведение. В част от коридора на първия етаж от сградата на СУ „Любен Каравелов“ ще бъде обособен Информационен център за Черно море, предназначен за учениците от начален етап и за групите от целодневна форма на обучение.

Образователният еко кът, позициониран в двора, ще осигури условия за изнесено обучение, експериментална дейност, повишаване на екологичната култура на децата, както и за повишаване на познанията им в областта на рибарството. Предвижда се провеждането на изнесено обучение за морските видове от района, на което ще бъдат поканени гост-лектори от местната рибарска общност.

Откритата класна стая ще даде възможност още в най-ранна възраст учениците да имат досег с местните морски видове, за което ще се провеждат регулярни обучения в зависимост от сезонното наличие на рибните ресурси. Учениците ще получат знания за устойчивия риболовен туризъм в нашия район. Придобитите знания от децата ще са основа за израстването на подготвени местни предприемачи, възпитани да ценят, опазват и представят привлекателността на рибарството.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email