ПОМОРИЕ СЕ СДОБИ С НОВА ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ

По проект на МИГ Поморие “Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“, подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. , изпълняван в партньорство с МИГ Разлог като водеща организация и МИГ Сплав от Чехия, жителите на община Поморие получиха за безплатно ползване локална автоматична хидрометеорологична станция.

Съоръжението позволява да бъдат измервани метеорологични параметри като температура и влажност на въздуха, скорост на вятъра, посока на вятъра, слънчева радиация, атмосферно налягане и количество валежи.

Добитата по проекта апаратура е разположена на територията на Рибарско пристанище – Поморие, а на фасадата на новия културен център „Дом на изкуствата“ в Поморие (бившия Пионерски дом) е инсталирано електронно табло, отчитащо измерваните от станцията параметри.

Основната цел на проекта е насърчаване на екологичната отговорност на местните общности и подобряване на баланса и взаимодействието между социално-икономическите дейности, туристическата индустрия и опазването на околната среда като водещ принцип за устойчивото развитие на селските райони на Европа.

С европейски средства е планирано създаването на Национална мрежа за професионално ориентиране на възрастни хора, с която да бъде насърчено ученето през целия живот. Мрежата за професионално ориентиране може да функционира чрез Центрове за професионално ориентиране във всяко Бюро по труда в областните градове. Нейното изграждане е планирано като част от мерките за насърчаване на ученето през целия живот, финансирани със средства от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027). Над 200 млн. лв. ще бъдат насочени към различни дейности в подкрепа на ученето през целия живот.

 Основната цел на мерките ще бъде повишаване на квалификацията и преквалификацията на всички български граждани, по-добро предвиждане на промените и изискванията за нови умения и улесняване на прехода от едно работно място на друго. Обученията за квалификация и преквалификация ще бъдат съобразени с нуждите на пазара на труда, но с фокус върху базовите и специфичните дигитални умения. Очаква се близо 650 000 заети лица да бъдат включени в обучения за придобиване на дигитални умения.

По ПРЧР ще бъдат подкрепени мерки за създаване на благоприятна среда за учене през целия живот в предприятията и стратегии за учене през целия живот, включително обучения по чужди езици, дигитални компетенции, предприемачество и др. Подкрепа ще получат и мерки за намаляване различията в компетенциите между поколенията. Част от дейностите ще бъдат насочени към организиране на обучения за предприемачи и служители на различни управленски нива, които ще подпомогнат подобряването на бизнес умения по оперативен мениджмънт, оптимизация на бизнес процесите, лидерство и управление на екипи.

Управляващият орган /УО/ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/, подготвя документация по обявяване на процедура за Енергийно ефективни технологии в МСП. Средствата са от транша за 2022 г. на инструмента REACT-EU и възлизат на около 70 млн. евро (136 226 120 лв.)  и се планува да бъдат използвани за възстановяване на инвестиционната дейност на предприятията, сериозно възпрепятствана от ограничителните мерки във връзка с COVID-19, и затруднена при справянето с прехода към зелена икономика. Подкрепата за МСП ще допринесе и за постигането на целите в областта на климата, съгласно изискванията поставени в Регламента за REACT-EU.

Подготвяната мярка цели да се увеличат инвестициите на МСП в енергийно ефективни технологии. Това е от особено значение в контекста на увеличението на цените на електроенергията и природния газ. Тя ще допринесе и за постигането на общата кумулативна цел за икономии на енергия за периода 2021—2030 г., залегнала в Интегрирания план в областта на енергетиката и климата на България.

Индикативна дата на обявяване на мярката е края на м. март 2022 г.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email