ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПО 4 ПРОЦЕДУРИ СТАРТИРА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. обяви прием за проекти по 4 процедури :

  • 2.019 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”. Прилагането на мярката е насочено към изграждането на нови и модернизацията на съществуващи предприятията за аквакултури и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности. Срока за подаване на проектни предложения е17:00 часа на 30.09.2022г. Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 5 520 587,45 лв. Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 30 000 лева, а максималния 850 000лв.;
  • 1.021 „Здраве и безопасност“ Ще бъдат подпомогнати инвестиции, насочени към подобряване на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд за рибарите на борда на риболовните кораби или в индивидуално оборудване, при условие че тези инвестиции надхвърлят изискванията произтичащи от правото на Европейския съюз или националното законодателство. Срок до 17:00 часа на 28.09.2022 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 7 960,64 лв.
  • 1.023 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ Тук ще се насърчават инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов. Срок за кандидатстване до 17:00 часа на 28.09.2022 г. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 373 657.96 лв.
  • 5.019 „Мерки за предлагане на пазара” цели провеждането на регионални, национални или транснационални рекламни кампании за продуктите на устойчивия риболов и аквакултури, както и на други информационни кампании за повишаване на обществената осведоменост в сектора на рибарството и аквакултурата. Индикативният бюджет по процедурата е 212 726 лева. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.00 часа на 30 септември 2022 г.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg

До 23 юли стартиращи компании могат да кандидатстват по поканата #Onestepcloser на фонд мениджъра ни Vitosha Venture Partners за финансиране и участие в обучение за набиране на инвестиции.

Всички кандидати, подали заявки през периода 23 юни – 23 юли, ще получат обратна връзка и препоръки от експерти и инвеститори в рамките на семинар, организиран от Vitosha Venture Partners. По време на семинара компаниите ще получат възможност да работят върху своята идея, бизнес стратегия и стратегия за привличане на капитал.

Кандидатствайте за участие на уебсайта на Vitosha Venture Partners.

На 1 юли 2022 г., влиза в сила новият подобрен регламент относно роуминга. С него се удължава до 2032 г. срокът на „Роуминг както у дома“ — схемата, благодарение на която пътуващите в ЕС и ЕИП могат да телефонират, да изпращат текстови съобщения и да ползват интернет в чужбина без допълнителни такси. Новите правила ще донесат също значителни ползи за предприятията и гражданите на ЕС, които ще се ползват от по-добри условия на роуминг, предоставящи същото качество на мобилните услуги в чужбина като у дома. Освен това новите правила ще подобрят достъпа до спешни повиквания в целия ЕС и ще гарантират предоставянето на ясна информация за услугите, които евентуално са предмет на допълнителни такси.

Завърши годишната обиколка на ОИЦ-Бургас в 12-те общини в региона.По предварително изнесен график, в рамките на месец юни, експертите на центъра осъществиха регулярните си срещи с обществеността. Десетки представители на бизнеса, администрацията, неправителствения сектор, както и голям брой граждани посетиха изнесените приемни, разположени на ключови места в общинските центрове. Въпреки че интересите варираха в зависимост от спецификата и даденостите на конкретния район, всички посетители се вълнуваха от сроковете, в които ще могат да се възползват от предстоящото финансиране и очакваха с нетърпение възможността да бъдат подпомогнати при реализацията на новите си идеи. Програмите за Морско дело, рибарство и аквакултури и Конкурентоспособност и иновации на предприятията бяха в основата на дискусиите в морските общини, докато в по-отдалечените от акваторията присъстваха главно въпроси касаещи процедури, подкрепяни от Програмата за развитие на селското стопанство. Независимо от местоположението, еднакъв беше интересът на гражданите към финансирането на мерките за енергийна ефективност и ВЕИ, както и повишаването на квалификацията на трайно безработните лица и осигуряването им на достъп до пазара на т,.lklруда. Всички присъствали в дните за срещи получиха информационни материали и експертна подкрепа от екипа на ОИЦ – Бургас.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email