От ДБТ-Бургас отчитат 144 по-малко безработни лица спрямо предходния месец

Общият брой на регистрираните в ДБТ-Бургас към 29.02.2020 г. безработни е 4337 души (община Бургас – 3488 души, община Средец – 660 души, община Камено – 189 души). Спрямо предходния месец е отчетено намаление от 144 души (3,21 %). В община Бургас намалението е със 152 лица (4,18 % ), в община Средец е отчетено увеличение с 12 лица (1,85%) и в община Камено е отчетено намаление с 4 лица (2,07 %).

Равнището на безработицата в района на ДБТ изчислено като дял на регистрираните безработни лица към икономически активните лица на 15 – 64 г., установени при преброяване 2011 г. за м. февруари е 3,76 %, което е намаление с 0,13 % спрямо предходния месец. За община Бургас показателят има стойност 3,28 % (намаление с 0,14 %)

Заявените свободни работни места на първичния трудов пазар в Дирекция „Бюро по труда”- Бургас за м. февруари са 698.

През изтеклия месец 236 лица са професионално ориентирани и консултирани, а 473 лица са участвали в групови мероприятия за професионално ориентиране, информиране и активно поведение на пазара на труда.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email